W świetle przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych do ubezpieczeń społecznych zaliczane są ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

Wymiar urlopu na pełny etat
Wymiar przysługującego urlopu zależny jest od okresu zatrudnienia pracownika. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony był na okres krótszy niż 10 lat, urlop wypoczynkowy wynosi 20 dni. Wydłużony urlop do 26 dni przysługuje mu w sytuacji, gdy zatrudniony jest co najmniej 10 lat. Do okresu zatrudnienia wlicza się nie tylko okres pracy, ale również okres jaki przysługuje z tytułu ukończenia szkoły.

Zgodnie z wspólnotowymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osobie, która przebywa tymczasowo w innym państwie członkowskim przysługują te wszystkie  świadczenia zdrowotne, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia oraz zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie.