Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem różnych obowiązków wobec danych instytucji czy urzędów państwowych, w tym wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba, która decyduje się na przejście z etatu na samozatrudnienie musi pamiętać, że to na niej będą spoczywały obowiązki rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Normy prawne zawarte w kodeksie pracy określają podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. To na pracodawcy ciąży obowiązek dbania o stan bezpieczeństwa i higieny pracy w jego zakładzie pracy. Pracodawca, aby móc zapewnić odpowiednie warunki musi znać przepisy bhp i dlatego został zobligowany do odbycia szkolenia w tym zakresie. Kodeks pracy konkretyzuje obowiązki, do których należą m. in:

10 cze 2016

Aktywa firmy

Przez pojęcie aktywów rozumiemy środki gospodarcze, składniki majątkowe, którymi rozporządza dana jednostka gospodarcza. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości definiuje aktywa jako kontrolowane przez określoną jednostkę zasoby majątkowe, które posiadają wiarygodnie określoną wartość i powstały w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przeszłości wpływ do danej jednostki określonych korzyści ekonomicznych.