W świetle przepisów kodeksu cywilnego dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie jego treścią oraz w sposób, który będzie odpowiadał jego celowi społeczno -gospodarczemu, a także zasadom współżycia społecznego. W przypadku, gdy istnieją ustalone zwyczaje w zakresie wykonywania zobowiązania, zobowiązanie powinno zostać wykonane również w sposób im odpowiadający.

01 sie 2016

Likwidacja spółki

Rozwiązanie i likwidacja spółki jawnej
Spółka w wyniku określonych przyczyn może ulec rozwiązaniu. Rozwiązanie spółki w przypadku spółki jawnej może nastąpić:

z przyczyn przewidzianych w umowie spółki,

w wyniku jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników,

poprzez ogłoszenie upadłości spółki,

w wyniku śmierci wspólnika bądź ogłoszenia jego upadłości,

poprzez wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika albo wierzyciele wspólnika,

w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.