Pojęcie zgody jest definiowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodą jest oświadczeniem woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie. Zgoda nie może być domniemana czy też dorozumiana.