W świetle przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczeniu chorobowemu, które jest ubezpieczeniem obowiązkowym, podlegają zarówno pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, członkowie spółdzielni kółek rolniczych jak osoby, które odbywają służbę zastępczą. Na zasadzie dobrowolności ubezpieczeniem chorobowym mogą zostać objęte osoby, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. I są to osoby, które: