W celu dokonania pełnego odliczenia podatku muszą zostać spełnione łącznie 2 warunki (art. 86a ustawy o VAT ):
– sposób wykorzystywania ww. pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych,
– wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.
Podatnicy wykorzystujący wspomniane „pojazdy samochodowe” wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, są ponadto obowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach (formularz VAT-26) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. W razie niezachowania tego terminu, pełne odliczenie znajdzie zastosowanie dopiero do wydatków poniesionych od dnia jej złożenia.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny określa odpowiedzialność karną pracodawcy za naruszenie przepisów oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, a nie dopełnia tego obowiązku, co w konsekwencji naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia czy też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,