Pracownikowi, z którym pracodawca nieprawidłowo rozwiązał stosunek pracy (rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umów o pracę w tym trybie) przysługują określone uprawnienia zagwarantowane w przepisach kodeksu pracy. Przede wszystkim pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub prawo do otrzymania odszkodowania. Wysokość odszkodowania oraz przywrócenie do pracy orzeka sąd pracy.