Rozrachunki określane są jako bezsporne zobowiązania i należności, charakteryzujące się istnieniem pisemnego potwierdzenia odnoszącego się do gotowości co do ich uregulowania, bądź też oparte są na prawomocnym wyroku sądu. Nie istnieją ograniczenia w kwestii waluty, w jakiej dany rozrachunek ma być wyrażony – równie dobrze może to być waluta krajowa czy też zagraniczna.

14 Sty 2016

Pasywa w firmie

Pasywa lub kapitały definiowane są w bilansie jednostki jako źródła pochodzenia aktywów. Pasywa są równowartością środków finansowych zaangażowanych w danym przedsiębiorstwie na dłuższy bądź krótszy okres. Pasywa wyrażają środki wniesione przez właścicieli przedsiębiorstwa oraz jego otoczenie, jak również prawa majątkowe właścicieli przedsiębiorstwa oraz osób trzecich w stosunku do aktywów znajdujących się w posiadaniu danego przedsiębiorstwa.