Rozpoczynając działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca musi ponieść określone koszty związane z jej uruchomieniem.
Koszty związane z rejestracją
Osoba fizyczna musi dokonać rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek CEIDG-1 ma charakter uniwersalny i stanowi jednocześnie zgłoszenie do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoba fizyczna, która chce rozpocząć działalność gospodarczą, a nie posiada wystarczających środków może skorzystać z dofinansowania oferowanego przez państwo. Jedną z takich dotacji są środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielane osobie zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i posiadającej status osoby bezrobotnej.

Negocjacje są bardzo ważne w prowadzonej działalności gospodarczej i nie chodzi tutaj tylko o negocjacje z kontrahentami. Umiejętności negocjacyjne są niezbędne podczas rozmów również z samymi pracownikami.
 Przedsiębiorca, który chcę aby jego działania były skuteczne musi obowiązkowo poznać odpowiednie techniki negocjacyjne. Po pierwsze ważne jest już samo przygotowanie do negocjacji.

Likwidacja działalności gospodarczej i założenie nowej spółki z o. o.
Każdy przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą może dokonać przekształcenia swojej firmy w spółkę kapitałową jaką jest spółka z o. o., poprzez likwidację dotychczasowej działalności i założenie nowej. Te sposób zmiany formy organizacyjnej ma jednak swoje wady.

Póki co nie ma bezzwrotnych dotacji z Unii Europejskiej na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Można się starać o pożyczkę, która jest udzielana w ramach programu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczone środki podlegają zwrotowi i są niskooprocentowane. O udzielnie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba bezrobotna, czy inna osoba fizyczna spełniająca określone kryteria w projekcie

Spółka komandytowa jest zakładana w celu prowadzenia danego przedsiębiorstwa pod własną firmą, jest zaliczana do spółek osobowych. Zasady działania spółki są uregulowane w dziale III ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Gwarancja wolności podejmowania działalności gospodarczej
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. podaje zasadę wolności gospodarczej jako jeden z elementów tworzących społeczną gospodarkę rynkową. Wolność gospodarcza przysługuję każdemu podmiotowi na takich samych prawach. Każdy ma prawo do tego aby podjąć działalność gospodarczą, wystarczy, że posiada odpowiednie środki finansowe, jest gotowy ponieść …

27 Lis 2015

Podatek dochodowy

Z prowadzaniem działalności gospodarczej wiążą się określone obowiązki podatkowe. Osoba fizyczna rozpoczynając działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym dokonuje wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym.