Inwestycje są określane jako nakłady z odroczonym w czasie efektem. Inwestycja wiąże się z wydatkowaniem dużych środków pieniężnych, co powoduje trwałe związanie i od których zależą w dużym stopniu przyszłe działania, ich efektywność oraz konkurencyjność danego przedsiębiorstwa.

 

Inwestycje mogą dotyczyć zarówno nabycia określonych składników aktywów stosownie do kierunków rozwoju firmy jak i transferu różnych środków do innych firm, w drodze chociażby zakupu  papierów wartościowych. Inwestycje mogą mieć postać również lokat w bankach bądź towarzystwach ubezpieczeniowych. Inwestycje można podzielić na inwestycje rzeczowe, finansowe czy niematerialne.

 

Inwestycje rzeczowe, a więc które dotyczą m.in. zakupu urządzeń, maszyn itp. można podzielić z punktu widzenia celów realizowanych przedsięwzięć na inwestycje:

odtworzeniowe – takie których celem jest wymiana dotychczas eksploatowanych środków trwałych, na obiekty nowe,
modernizacyjne – których zadaniem jest unowocześnienie wyposażenia technicznego aby stworzyć korzystne warunki do obniżenia kosztów wytworzenia, stosowania nowoczesnych technologii,
rozwojowe – przyczyniają się do powiększenia potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa m.in. dzięki zwiększeniu zdolności produkcyjnej czy większemu zróżnicowaniu kanałów dystrybucji,
strategiczne – mogą mieć charakter defensywny przejawiając się głównie w ochronie przed konkurencją, niekorzystnymi warunkami narzucanymi przez dostawców oraz ofensywny dotyczący rozwoju kooperacji, fuzji z dotychczasowymi konkurentami.

 

Inwestycje związane są z wydatkowaniem przez przedsiębiorstwo określonych środków pieniężnych. Mogą to być zarówno środki własne jak i obce. Trzeba pamiętać, że niezależnie od źródeł pochodzenia środków finansowych zawsze  pełną odpowiedzialność materialną związaną ze określonymi skutkami inwestycji ponosi inwestor.

Share
This