Regulamin Serwisu biuro24h.pl obowiązujący od dnia 01.02.2017

 1. Definicje
 2. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

  biuro24h.pl lub Operator lub Usługodawca – biuro24h.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie, przy ul. Marii Konopnickiej 3/3 72-100 Goleniów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00005056150, NIP 8561849228

  Abonent – Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy

  Cennik– wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

  Użytkownik – korzystająca z Usługi biuro24h.pl, na podstawie Umowy, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

  Konto Użytkownika – jedna z Sekcji Serwisu dostępna dla Użytkownika po podaniu Loginu oraz Hasła, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

  Hasło – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika.

  Login – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika,ustalany samodzielnie przez Użytkownika.

  Polityka prywatności –regulamin, dostępny na stronie https://biuro24h.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci.

  Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usługi biuro24h.pl na podstawie Umowy, którą zawarła z biuro24h.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Konto kaucji – indywidualne konto przypisane do danego Użytkownika, służące gromadzeniu środków finansowych wpłacanych w ramach Kaucji gwarancyjnej celem zabezpieczenia opłat należnych Operatorowi. Środki finansowe zgromadzone w ramach Konta kaucji w ramach Kaucji gwarancyjnej mogą być przeznaczone wyłącznie na cele związane z zabezpieczeniem pokrycia opłat należnych Operatorowi, które nie zostały wniesione przez Użytkownika.

  Kaucja gwarancyjna – minimalna kwota wpłacana przez Użytkownika, celem zabezpieczenia zapłaty przez Użytkownika roszczenia Operatora z tytułu wykonania Umowy, która podlega zwrotowi na żądanie Użytkownika tylko i wyłącznie po zakończeniu Umowy oraz po opłaceniu przez Użytkownika wszystkich faktur Operatora. Operator ma prawo, w przypadku braku płatności opłat należnych Operatorowi potrącić należność z tytułu opłat należnych Operatorowi w każdym czasie z Kaucji gwarancyjnej bez składania w tym zakresie oddzielnych oświadczeń woli.

  Materiały – jakiekolwiek treści, które są przechowywane i przesyłane w związku lub podczas korzystania z Usług biuro24h.pl

  Okres abonamentowy –okres odpłatnego korzystania przez Użytkownika z Usługi wskazany w Specyfikacji Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

  Okres Trwania Umowy – okres od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia Okresu abonamentowego.

  Okres testowy – Specyfikacja Usługi może przewidywać Okres testowy obejmujący okres w niej wskazany, w trakcie którego Klient nieodpłatnie testuje Usługę. Okres testowy służy zapoznaniu się przez Klienta z funkcjonalnością Usługi.

  Oprogramowanie – oprogramowanie, które zostało dostarczone przez biuro24h.pl Użytkownikowi niezależnie od sposobu i formy dostarczenia, w tym jego utrwalenie w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika przez pobranie za pośrednictwem Internetu oraz aplikacje dostępne dla Użytkownika zdalnie, za pośrednictwem Internetu.

  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

  Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny na stronie https://biuro24h.pl/regulaminy/regulamin-serwisu.

  Rejestracja – to jest dokonanie przez Użytkownika wszystkich czynności koniecznych do korzystania z Konta Użytkownika i zawarcia umowy o świadczenie usług na rzecz Użytkownika przez biuro24h.pl.

  Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://biuro24h.pl

  Siła wyższa – zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dochowaniu najwyższej staranności

  Strony –biuro24h.pl oraz Użytkownik.

  Specyfikacja Usługi – opis właściwości danej Usługi biuro24h.pl, w tym Okres abonamentowy, Okres testowy, moment rozpoczęcia świadczenia Usługi biuro24h.pl, parametry techniczne, warunki techniczne i sprzętowe.

  Umowa – umowa zawarta pomiędzy Stronami, której integralną część stanowi Regulamin.

  Urządzenia biuro24h.pl – urządzenia teleinformatyczne biuro24h.pl przeznaczone do świadczenia Usług biuro24h.pl, a w szczególności do przechowywania i transmisji danych oraz dostępu do Internetu.

  Usługi biuro24h.pl lub Usługi – usługi elektroniczne świadczone za pośrednictwem Serwisu dla Użytkownika, zgodnie z treścią Regulaminu.

  Zawieszenie świadczenia Usługi biuro24h.pl – uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do korzystania z Usługi biuro24h.pl świadczonej na rzecz Użytkownika.

 3. Postanowienia wspólne dla wszystkich Usług biuro24h.pl.
  1. Postanowienia ogólne.
   1. 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Umowy.
   2. 2. Zawarcie Umowy poprzedza Rejestracja. Dane wymagane dla Rejestracji Użytkownik podajew formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie internetowej https://biuro24h.pl, zgodnie z zakresem określonym w tym formularzu. W szczególności Użytkownik jest zobowiązany podać kraj i adres stałego zamieszkania lub zwykłego pobytu a nadto, akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza, że wskazał te dane w sposób zgodny ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy podatkowe, że Użytkownik dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, podał wskutek zawinionego działania lub zaniechania niezgodnie ze stanem faktycznym, ponosi on wobec biuro24h.pl odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.
   3. 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie Rejestracji informacji czy będzie korzystaćz Usługi biuro24h.pl jako Konsument.
   4. 4. Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o jakichkolwiek zmianach danych do kontaktu, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, przy czym Użytkownik zobowiązany jest poinformować biuro24h.pl o dokonanych zmianach poprzez samodzielną zmianę danych w ramach Konta Użytkownika.
   5. 5. Przed złożeniem zamówienia biuro24h.pl udostępnia Użytkownikowi Regulamin, Specyfikację Usługi oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Użytkownika Usługi biuro24h.pl, oraz podsumowanie warunków zamówienia na Usługę biuro24h.pl. Podsumowanie obejmuje w szczególności parametry wybranej Usługi biuro24h.pl, czas trwania Umowy oraz wysokość opłaty należnej z tytułu świadczenia Usługi biuro24h.pl.
   6. 6. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez biuro24h.pl przyjęcia zamówienia na Usługę biuro24h.pl. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi komunikat przesłany pocztą elektroniczną, zawierający elementy Umowy wybrane przez Klienta lub związane z daną Usługą biuro24h.pl, a w szczególności wskazanie wybranej Usługi biuro24h.pl, jej parametrów oraz wysokości opłaty należnej z tytułu świadczenia Usługi biuro24h.pl. Do potwierdzenia w przypadku Klienta będącego Konsumentem, dołączony jest Regulamin oraz Specyfikacja Usługi, oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Klienta Usługi biuro24h.pl, które zostały uprzednio udostępnione i zaakceptowane przez Klienta będącego Konsumentem.
   7. 7. W przypadku umów zawieranych przez telefon z Klientem będącym Konsumentem, przed zawarciem Umowy biuro24h.pl przesyła Klientowi będącemu Konsumentem pocztą elektroniczną warunki zamówienia wybranej przez Klienta będącego Konsumentem Usługi biuro24h.pl, Regulamin oraz Specyfikację Usługi, oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach danej Usługi biuro24h.pl. Do zawarcia Umowy z Klientem będącym Konsumentem dochodzi w momencie złożenia oświadczenia przez Klienta będącego Konsumentem o zawarciu umowy na warunkach przesłanych przez biuro24h.pl. Natomiast w przypadku umów zawieranych przez telefon z Klientem będącym Przedsiębiorcą do zawarcia Umowy dochodzi w momencie złożenia oświadczenia przez Klienta będącego Przedsiębiorcą o zawarciu Umowy na warunkach przedstawionych przez biuro24h.pl w trakcie rozmowy telefonicznej.
   8. 8. biuro24h.pl jest uprawnione do odmowy zawarcia Umowy w przypadku gdy:

    1. Użytkownik poda w formularzu rejestracyjnym, podczas Rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane i nie uzupełni lub nie poprawi tych danych mimo wezwania biuro24h.pl,
    2. biuro24h.pl uprzednio rozwiązał Umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik,
    3. uprzednio Użytkownik osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Usługi biuro24h.pl w celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług biuro24h.pl przez osoby trzecie.
   9. 9. Użytkownik, dla korzystania z Usługi biuro24h.pl, posługuje się Hasłem i Loginem ustalonym podczas Rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić poufność uzyskanego w toku Rejestracji Hasła, nie udostępniać Hasła osobom trzecim, a także niezwłocznie poinformować biuro24h.pl o każdym podejrzeniu wejścia w posiadanie Hasła przez osobę trzecią. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za następstwa udostępnienia przez siebie Loginu i Hasła lub Konta Użytkownika osobom trzecim.
   10. 10. Użytkownik może w dowolnej formie upoważnić osoby wskazane przez biuro24h.pl do dostępu do Konta Użytkownika, w oparciu o Hasło i Login udostępnione przez Użytkownika, gdy okaże się to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi biuro24h.pl.
   11. 11. Usługi biuro24h.pl zamówione przez Użytkownika będą świadczone pod warunkiem uprzedniego zawarcia Umowy oraz uiszczenia opłaty należnej z tytułu świadczenia danej Usługi biuro24h.pl.
   12. 12. Strony uznają, że świadczenie Usługi biuro24h.pl rozpoczyna się po upływie 14 dni od zawarcia Umowy, chyba że Regulamin lub Specyfikacja Usługi lub wzorzec umowny dotyczący danej Usługi biuro24h.pl, który został Użytkownikowi udostępniony przed zawarciem Umowy, stanowi inaczej. Na wyraźne żądanie Użytkownika świadczenie Usługi biuro24h.pl może rozpocząć się przed upływem 14 dni.
   13. 13. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi biuro24h.pl, będące następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania, w tym niepoprawnego wykorzystania funkcjonalności danej Usługi biuro24h.pl lub integracji z zewnętrznym, wybranym przez Użytkownika oprogramowaniem. Usunięcie wynikłych w rezultacie wskazanych okoliczności usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej Usługi obciąża Użytkownika.
   14. 14. W celu zapewnienia świadczenia Usług biuro24h.pl na najwyższym poziomie oraz mając na względzie chęć oferowania Użytkownikowi najlepszych dostępnych w danym czasie na rynku rozwiązań, biuro24h.pl zastrzega sobie prawo do polepszenia parametrów świadczonej Usługi biuro24h.pl oraz/lub do dokonania aktualizacji Usług biuro24h.pl lub Oprogramowania do nowszej wersji udostępnionej przez biuro24h.pl, dostawcę Usługi biuro24h.pl lub producenta Oprogramowania. biuro24h.pl informuje Użytkownika o dokonaniu aktualizacji oraz/lub polepszeniu parametrów Usługi biuro24h.pl
  2. Usługi i produkty stron trzecich.
   1. 15. biuro24h.pl może udostępniać Użytkownikowi warunki do korzystania z usług lub produktów, włączając oprogramowanie, dostarczanych przez strony trzecie. Użytkownik korzysta z usług lub produktów stron trzecich zgodnie z zasadami określonymi przez strony trzecie, a w tym na warunkach licencji udzielanej przez stronę trzecią.
   2. 16. Niektóre usługi lub produkty stron trzecich mogą stanowić nieodpłatny dodatek do Usługi biuro24h.pl i są dostępne wyłącznie po uiszczeniu opłaty należnej biuro24h.pl z tytułu korzystania z Usługi biuro24h.pl, a ich dostępność i zakres zależy wyłącznie od decyzji biuro24h.pl. Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o przyznanie usług lub produktów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
   3. 17. Warunki uruchomienia i korzystania z usługi lub produktu strony trzeciej są określone na stronie internetowej w cenniku – Cennik usług dodatkowych.
  3. Opłaty.
   1. 18. Wysokość opłat za Usługi biuro24h.pl wskazana jest w cennikach oraz w regulaminach promocji zamieszczonych na stronie internetowej biuro24h.pl
   2. 19. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczania opłaty za Usługę biuro24h.pl lub Kaucji gwarancyjnej przez cały okres obowiązywania Umowy. Opłaty uiszczane są z góry za Okres abonamentowy wskazany w Specyfikacji Usługi.
   3. 20. Zapłata należnej opłaty powinna zostać dokonana w sposób (metoda płatności) i w terminie wskazanym przez biuro24h.pl w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Zapłata powinna zostać dokonana przez Użytkownika na podstawie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez biuro24h.pl. Operator wystawia fakturę VAT za dany okres rozliczeniowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Faktura nie wymaga podpisu biuro24h.pl.
   4. 21. Użytkownik ponosi koszty związane z realizacją płatności.
   5. 22. Jeśli Użytkownik nie uiści opłaty w terminie wskazanym w podsumowaniu warunków zamówienia oraz potwierdzeniu zamówienia, Umowa wygasa.
   6. 23. Rozwiązanie Umowy z przyczyn dotyczących Użytkownika nie stanowi podstawy do zwrotu już uiszczonych opłat za okres, w którym Umowa ze względu na jej rozwiązanie nie jest dalej wykonywana. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy Konsumenta, który jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczeniaUsługi biuro24h.pl. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn dotyczących biuro24h.pl, Użytkownik ma prawo do zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi biuro24h.pl.
   7. 24. Przekazywane przez Użytkowników w sposób wskazany w punkcie 20 środki pieniężne (Kaucja gwarancyjna) dopisywane są do salda Konta kaucji celem zabezpieczenia, w przypadku braku płatności za fakturę: (a)opłat, należnych Operatorowi, (b)pokrycia należności Operatora związanych z zakupem innych niż Usługa opisana w Regulaminie usług/ towarów oferowanych przez Operatora.
   8. 25. Użytkownik jest zobowiązany do wniesienia opłaty z tytułu Usługi w dniu rozliczenia Usługi,a Kaucji gwarancyjnej przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.
   9. 26.W razie braku wpłaty opłaty z tytułu Usługi jest uprawniony do pokrycia opłaty z tytułu Usługi ze środków finansowych zgromadzonych w ramach Kaucji gwarancyjnej na Koncie kaucji.
   10. 27.Zapis punktu 25 i 26 stosuje także w razie zmiany Specyfikacji Indywidualnej Usługi.
   11. 28. Stan Konta kaucji jest dostępny dla Użytkownika w Koncie Użytkownika.
   12. 29. Ustalenie wysokości środków zebranych w ramach Konta kaucji następuje w terminie 7 dni od dnia rezygnacji, rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, a w przypadku wypowiedzenia umowy od dnia upływu okresu wypowiedzenia.
   13. 30. W przypadku, gdy po rozwiązaniu Umowy wysokość środków pieniężnych w ramach Konta kaucji przewyższa wysokość kwot należnych Operatorowi z tytułu należności opisanych w punkcie 24, różnica – zostanie w pierwszej kolejności zaliczona przez Operatora na poczet istniejących lub przyszłych należności opisanych w punkcie 24, a w przypadku braku istniejących należności opisanych w punkcie 24 zwrócona Użytkownikowi na jego żądanie w terminie 7 dni od daty rozliczenia, o którym mowa w punkcie 29.
   14. 31. W przypadku, gdy po rozwiązaniu Umowy wysokość środków pieniężnych w ramach Konta kaucji nie pokrywa kwot należnych Operatorowi z tytułu należności opisanych w punkcie 24, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty brakującej kwoty w terminie 7 dni od daty rozliczenia,o którym mowa w punkcie 29.
   15. 32. O wyniku rozliczenia, o którym mowa w punkcie 29, Użytkownik zostanie poinformowany na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika.
   16. 33. Operator nie dokonuje rozliczeń proporcjonalnych środków zgromadzonych w ramach Konta kaucji, co oznacza, iż środki te muszą pokrywać w całości należności opisane w punkcie 24.
  4. Odpowiedzialność
   1. 34.biuro24h.pl ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi biuro24h.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   2. 35. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, treści Regulaminu lub Umowy, odpowiedzialność biuro24h.pl ogranicza się do wysokości straty i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Użytkownika z tytułu wykonania danej Usługi biuro24h.pl w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem szkody, a w przypadku, gdy świadczenie Usługi biuro24h.pl trwało krócej, za okres faktycznie świadczonej Usługi biuro24h.pl. Ograniczenie odpowiedzialności biuro24h.pl do wysokości straty wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy wartości opłaty jednorazowej w przypadku, gdy za Usługę biuro24h.pl należna jest opłata jednorazowa. Ograniczenie odpowiedzialności biuro24h.pl opisane w niniejszym punkcie nie ma zastosowania wobec Konsumenta. Biuro24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe lub nieprawidłowe wprowadzone dane do przez Użytkownika.
  5. Ograniczenia.
   1. 36. Użytkownik zapewnia, że korzystanie przez niego z Usług biuro24h.pl, Urządzeń biuro24h.pl,usług lub produktów stron trzecich, a także treść Materiałów nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec biuro24h.pl w związku z powyższymi naruszeniami, Użytkownik jest zobowiązany pokryć poniesioną w związku z tym przez biuro24h.pl szkodę lub niezbędne i obiektywnie uzasadnione koszty poniesione w związku z obroną interesu biuro24h.pl.
   2. 37. Użytkownik zobowiązuje się, że w ramach korzystania z Usług biuro24h.pl, Urządzeń biuro24h.pl, usług lub produktów stron trzecich nie będzie sprowadzał, przechowywał i udostępniał, a także przesyłał informacji oraz danych, jak również zamieszczał do nich odniesień, które mogą naruszać przepisy prawa, dobra lub prawa osób trzecich, a także treści, które mogą być szkodliwe dla małoletnich, treści oraz odniesienia do treści o charakterze przemocy seksualnej, tortur, treści promujące nienawiść, w tym nienawiść rasową, etniczną, narodową oraz powszechnie uznane za szkodliwe ze względu na zasady współżycia społecznego, treści zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka, treści naruszające prywatność, treści naruszające bezpieczeństwo publiczne, treści ingerujące w postępowania prowadzone przez uprawnione organy władzy publicznej, treści promujące nielegalne produkty lub naruszające zakaz handlu produktami, treści wskazujące metody spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania Usług biuro24h.pl,Urządzeń biuro24h.pl lub funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych osób trzecich.
   3. 38. W przypadku naruszeń, o których mowa w punktach 36 lub 37, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Materiałów lub związanej z nimi działalności biuro24h.pl jest uprawnione do natychmiastowego usunięcia naruszenia lub Materiałów oraz uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim lub Zawieszenia świadczenia Usługi biuro24h.pl. W sytuacji gdy informacja o naruszeniu nie pochodzi z urzędowego zawiadomienia, biuro24h.pl niezwłocznie zawiadamia Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Materiałów.
   4. 39. Użytkownik zapewnia, że Materiały oraz jakiekolwiek inne treści przesyłane przez niego za pośrednictwem Urządzeń biuro24h.pl nie będą zawierały szkodliwego oprogramowania, które może spowodować wystąpienie zakłócenia lub zagrożenia zakłóceniem w funkcjonowaniu Usług biuro24h.pl, Urządzeń biuro24h.pl, usług lub produktów stron trzecich.
   5. 40. Użytkownik zapewnia, że nie będzie używał Usługi biuro24h.pl, Urządzeń biuro24h.pl, usług lub produktów stron trzecich w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, który może spowodować brak lub utrudnienie korzystania z Urządzeń biuro24h.pl, Usług biuro24h.pl, usług lub produktów stron trzecich dla Użytkownika lub osób trzecich. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla Urządzeń biuro24h.pl, Usług biuro24h.pl, usług lub produktów stron trzecich z przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym, premium.pl, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaniechania naruszeń, może Zawiesić świadczenie Usługi biuro24h.pl. W sytuacji gdy konieczna jest natychmiastowa interwencja ze strony biuro24h.pl i nie jest możliwe uprzednie wezwanie Użytkownika do zaniechania naruszeń, na przykład w sytuacji wykrycia przez biuro24h.pl rozpoczęcia masowej wysyłki SPAM przez Użytkownika, biuro24h.pl jest uprawnione do natychmiastowego Zawieszenia świadczenia Usługi biuro24h.pl, o czym niezwłocznie informuje Użytkownika.
   6. 41. Użytkownik nie może korzystać z nazwy biuro24h.pl, jak również pozostałych nazw i oznaczeń indywidualizujących biuro24h.pl lub Usługi biuro24h.pl, bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody biuro24h.pl.
  6. Obowiązywanie Umowy.
   1. 42. Umowa jest zawierana na okres wskazany w podsumowaniu warunków zamówienia na Usługę biuro24h.pl oraz w potwierdzeniu przyjęcia tego zamówienia.
   2. 43. Na co najmniej 14 (czternaście) dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy biuro24h.pl przesyła Użytkownikowi informację o zbliżającym się terminie jej wygaśnięcia oraz o możliwości zawarcia kolejnej Umowy zapewniającej ciągłość świadczenia Usługi biuro24h.pl. Do zawarcia nowej Umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Użytkownika warunków zaproponowanych przez biuro24h.pl. Uiszczenie opłaty wynikającej z nowej Umowy nie później niż na 1 (dzień) dni przed zakończeniem okresu obowiązywania dotychczasowej Umowy jest gwarancją zachowania ciągłości świadczenia Usługi biuro24h.pl. W przypadku braku zapłaty przed rozpoczęciem obowiązywania nowej Umowy, dotychczasowa Umowa wygasa. Postanowienia punktu 11 oraz 22 powyżej stosuje się odpowiednio.
   3. 44. Każda ze stron Umowy może ją wypowiedzieć z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, a w przypadku Usługi biuro24h.pl o krótszym okresie obowiązywania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w informacji zawartej w zamówieniu na Usługę biuro24h.pl oraz w potwierdzeniu przyjęcia tego zamówienia. Postanowienie powyższe dotyczy jedynie umów, w wykonaniu których usługa jest świadczona przez biuro24h.pl, bez udziału podmiotu trzeciego. Prawo do wypowiedzenia Umowy może zostać ograniczone czasowo postanowieniami regulaminu świadczenia konkretnej Usługi biuro24h.pl i/lub postanowieniami regulaminu promocyjnego, które zostały udostępnione Użytkownikowi przed zawarciem Umowy. Postanowienia umów zawieranych przez Użytkownika ze stronami trzecimi na świadczenie usługi lub produktu, do których dostęp umożliwia biuro24h.pl, mogą wprowadzać inne zasady i okresy wypowiedzenia.
   4. 45. Na zasadach określonych w punkcie 44 powyżej biuro24h.pl ma prawo wypowiedzieć Umowę Konsumentowi tylko z ważnych przyczyn, to jest:

    1. świadczenie Usługi biuro24h.pl stało się niemożliwe z przyczyn obiektywnie uzasadnionych,
    2. biuro24h.pl zakończy lub zawiesi działalność gospodarczą w całości lub w części niezbędnej dla wykonywania Umowy,
    3. wobec biuro24h.pl zostanie złożony wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub biuro24h.pl zostanie postawiona w stan likwidacji,
    4. w sytuacji braku uiszczenia przez Użytkownika opłaty za świadczenie Usługi, mimo uprzedniego wezwania przez premium.pl do uiszczenia należności.
   5. 46. W przypadku naruszenia przez drugą Stronę postanowień Regulaminu lub Umowy, Strona może, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do zwrotu wykonanych świadczeń. Zapis o braku prawa do zwrotu świadczenia nie dotyczy Konsumenta, który jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych opłat
   6. w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi biuro24h.pl.

   7. 47. biuro24h.pl jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaniechana naruszeń w sytuacji, gdy:

    1. Użytkownik poda w formularzu rejestracyjnym, podczas Rejestracji nieprawdziwe dane, o czym biuro24h.pl powzięło wiadomość po zawarciu Umowy,
    2. Usługi biuro24h.pl są wykorzystywane lub zachodzi uzasadniona obawa, iż będą wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usług biuro24h.pl przez osoby trzecie, na przykład poprzez przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (SPAM) lub phishing.
   8. 48. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do Konta, Materiałów oraz poczty elektronicznej, które są usuwane.
   9. 49. Użytkownik może w dowolnym czasie zakończyć korzystanie z Serwisu.
   10. 50. Zakończenie korzystania z Serwisu następuje z dniem otrzymania przez biuro24h.pl zawiadomienia o tym i pozytywnego zweryfikowania przez biuro24h.pl tego zawiadomienia poprzez ustalenie, że zawiadomienie pochodzi od Użytkownika.
  7. Prywatność oraz ochrona danych osobowych.
   1. 51. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest biuro24h.pl.
   2. 52. biuro24h.pl na podstawie zgody Użytkownika przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi biuro24h.pl oraz przekazuje lub powierza ich przetwarzanie innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi biuro24h.pl, a w tym stronie trzeciej, z której usługi lub produktu korzysta Użytkownik za pośrednictwem biuro24h.pl., jak również w celach statystycznych oraz w celu badania poziomu satysfakcji Użytkownika z Usługi biuro24h.pl.
   3. 53. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług droga elektroniczną.
   4. 54. biuro24h.pl oraz podmioty, o których mowa w punkcie 52, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmą środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, w sposób, o którym4 mowa w przepisach polskiego prawa o ochronie danych osobowych.
  8. Postępowanie reklamacyjne.
   1. 55. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi biuro24h.pl, Użytkownik może złożyć reklamację.
   2. 56. Reklamacja powinna zawierać:

    1. wskazanie Użytkownika w sposób umożliwiający jego identyfikację,
    2. wskazanie nazwy i typu Usługi biuro24h.pl, której reklamacja dotyczy,
    3. przedmiot reklamacji,
    4. okoliczności uzasadniające reklamację,
    5. wskazanie żądania.
   3. 57.Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres biuro24h.pl wskazany w Regulaminie.
   4. 58. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w punkcie 56 powyżej, Użytkownik zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.
   5. 59. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Okresu uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika nie wlicza się do terminu jej rozpatrzenia.
   6. 60. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika jako adres do kontaktu.
  9. Pozostałe postanowienia.
   1. 61. biuro24h.pl zastrzega sobie prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych, prawo wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych Usług biuro24h.pl oraz prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
   2. 62. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Użytkownikowi pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika jako adres do kontaktu.
   3. 63. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej biuro24h.pl.
   4. 64. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Użytkownik mógł zapoznać się z ich treścią, zgodnie z punktem 62 powyżej.
   5. 65. Strony przyjmują, że Użytkownik zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy do końca upływu okresu wskazanego w punkcie 64 powyżej. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy nie przysługuje w przypadku, gdy zmiana Regulaminu dotyczy tylko Usługi biuro24h.pl, której nie obejmuje Umowa, i z której nie korzysta Użytkownik lub wprowadzenia nowej Usługi biuro24h.pl.
   6. 66. Do oceny praw i obowiązków biuro24h.pl oraz Użytkownika, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową stosuje się prawo polskie.
   7. 67. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.
   8. 68. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie się do organizacji konsumenckich (Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta).

  Pliki do pobrania: