Przepisy kodeksu cywilnego regulują szereg umów m.in.:

umowę dostawy, w której dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do danego gatunku oraz do dostarczenia rzeczy w częściach bądź całości. Odbiorca w umówię dostawy zobowiązuje się do odebrania rzeczy oraz dokonania zapłaty ceny.

umowę kontraktacji – producent rolny zobowiązuje się do wytworzenia oraz dostarczenia  podmiotowi kontraktującemu oznaczonej ilości produktów rolnych danego rodzaju. Kontraktujący w umowie kontraktacji zobowiązuje się do odebrania produktów w umówionym terminie oraz zapłacenia ustalonej ceny czy spełnienia określonego świadczenia dodatkowego.
umowę o dzieło – przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a podmiot zamawiający do zapłaty należnego wynagrodzenia. 
umowę o roboty budowlane  – wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, który został wykonany zgodnie z projektem oraz z zasadami wiedzy technicznej. Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przepisami czynności związanych z przygotowaniem robót, przekazaniem terenu budowy, dostarczeniu projektu, a także do odebrania obiektu oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia.
umowę najmu – w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy określoną rzecz do używania przez czas oznaczony czy też nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówioną wysokość czynszu.
umowę  dzierżawy – gdzie wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy określoną rzecz do używania, pobierania z niej pożytków przez czas oznaczony bądź nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówioną kwotę czynszu.

W obrocie gospodarczym występuje również umowa leasingu, użyczenia, pożyczki, umowa rachunku bankowego, zlecenia, umowa agencyjna, komisu, przewozu, spedycji, umowa ubezpieczenia czy przechowywania.

Share
This