Przedsiębiorstwo powoływane jest do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Cel działalności jest ściśle zarobkowy, podmiot dąży do osiągnięcia określonych korzyści ekonomicznych, choć nie zawsze będzie to miało odzwierciedlenie w postaci zysku.

 

Działalność gospodarcza funkcjonuje co do zasady na samofinansowaniu, wszystkie wydatki są ponoszone z działalnością zostają pokrywane z przychodów otrzymanych z działalności: sprzedaży produktów, towarów, usług czy przychodów finansowych. Płynny przepływ środków finansowych jest niezbędny do zakupu czynników gospodarczych, jak też realizacji innych płatności, które są związane z funkcjonowaniem firmy. Niewystarczająca ilość środków ogranicza rozwój przedsiębiorstwa, zagrażając jego funkcjonowaniu. Płynna realizacji zobowiązań płatniczych jest podstawą pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i kontaktów handlowych z kontrahentami.

 

Procesy finansowe wiążą się ściśle z pozyskiwaniem oraz wydatkowaniem przez podmiot gospodarczy pieniędzy i są przeciwieństwem procesów rzeczowych. Zakup czynników gospodarczych wiąże się z wydatkowaniem pieniędzy, sprzedaż produktów czy też usług prowadzi do pozyskiwania potrzebnych zasobów finansowych.

 

Przedsiębiorca poszukuje coraz to nowych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy wyników finansowych i ekonomicznych. Zwłaszcza, że przedsiębiorstwa funkcjonują w zmiennych warunkach otoczenia, konieczne jest ciągłe dostosowywanie się do sytuacji rynkowej Dlatego tak istotne jest właściwe zarządzanie finansowe przedsiębiorstwa, przejawiające się w racjonalności ekonomicznej podejmowanych decyzji. Podmiot przed podjęciem decyzji dokonuje analizy stanu finansów i to od nich uzależnia realizację określonych inwestycji. W celu minimalizowania ryzyka finansowego zalecane jest korzystanie z własnych źródeł finansowania.

Share
This