14 sie 2016

Książka kontroli

Na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia oraz przechowywania w swojej siedzibie książki kontroli. Dodatkowo konieczne jest przechowywanie upoważnień do kontroli oraz protokołów kontroli. Książka kontroli może mieć formę zboru dokumentów i służy przede wszystkim przedsiębiorcy do udokumentowania liczby oraz czasu trwania kontroli prowadzonej przez  niego działalności gospodarczej.

Przepisy dopuszczają możliwość prowadzenia książki kontroli w formie elektronicznej, wówczas dokonuje się tylko wpisów oraz aktualizacji danych zawartych w książce kontroli. Dane zawarte  książce kontroli w wersji elektronicznej powinny mieć swoje potwierdzenie w dokumentach w wersji papierowej przechowywanych przez przedsiębiorcę.

 

W książce kontroli umieszczane są wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy obejmują takie informacje jak: oznaczenie organu kontroli, upoważnienie do kontroli, zakres przedmiotowy, datę podjęcia oraz zakończenia kontroli, wyszczególnienie zaleceń pokontrolnych, określenie zastosowanych środków pokontrolnych. Książka kontroli zawiera również uzasadnienie wszczęcia kontroli, przedłużenia czasu jej trwania czy zastosowanych wyjątków.  Dodatkowo jeśli kontrola była wszczęta bez zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli książka kontroli zawiera uzasadnienie braku takiego zawiadomienia.

 

Sam przedsiębiorca również dokonuje wpisów w książce kontroli i ma to miejsce m.in.  w przypadku gdy wykona zleceń pokontrolnych czy też uchylenia zleceń przez organ kontroli bądź jego organ nadrzędny czy też sąd administracyjny. W przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli.

Share
This