Amortyzacja środków trwałych – jako zagadnienie – została opisana w jednym z wcześniejszych poradników (patrz: wykorzystywanie majątku firmowego do celów prywatnych), teraz jednak warto rozszerzyć to zagadnienie na jego pozostałe aspekty. O ile bowiem większość przedsiębiorstw środki stałe użytkuje w sposób ciągły, tak w przypadku działalności sezonowej mogą pojawić się problemy. Jak – w świetle […]

W poprzednich edycjach poradnika poruszona została kwestia zapewniania odzieży roboczej pracownikom oraz związanego z tym księgowania kosztów. Dzisiaj tematem będzie podobne zagadnienie, tym razem jednak związane ze świadczeniami wobec pracowników. Jak bowiem – w świetle prawa podatkowego – firma traktować ma ekwiwalenty świadczeń na rzecz swoich pracowników?

Konieczność remontu posiadanych nieruchomości stanowi jeden z nieodłącznych elementów prowadzenia działalności gospodarczej. Tak długo, jak posiadane biuro stanowi naszą prywatną własność (a nie jest wynajmowane – więcej przeczytaj tutaj), musimy się liczyć z koniecznością dokonywania napraw – niezależnie, czy przyczyną są wypadki losowe czy zwyczajny upływ czasu lub zastany już stan budynku. Jak jednak – […]

Kwestie poruszone z obrotem obcej waluty – wspomniane już w tym artykule – dla wielu nadal stanowić mogą problematyczne kwestie. Dowodem na to jest – m.in. – często powtarzające się pytanie na temat tego, jaki kurs wiążący jest jeżeli chodzi o przeliczenie waluty obcej na złotówki dla celów podatkowych. Poniższa sytuacja jest tylko przykładem, a […]

Handel zagraniczny – coraz częściej na dużą skalę – staje się popularny pośród polskich przedsiębiorców. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro nasze produkty coraz częściej doganiają jakością te produkowane przez zachodnie koncerny. O obrocie zagraniczną walutą pisaliśmy już wcześniej (w tym artykule), tutaj z kolei zajmiemy się kwestią towarów.

Wszelkiego rodzaju podarunki wręczane w celach promocyjnych stanowią – najczęściej – żelazny repertuar przedsiębiorcy, niezależnie czy mowa tu o niewielkim sklepiku czy międzynarodowej korporacji. I nie ma w tym nic złego – otrzymany „gratis” zachęca nas do dalszych zakupów i znacznie poprawia wizerunek sprzedawcy. Jednak – w przypadku transakcji na skalę nie pojedynczej osoby, ale […]

Jedną z kategorii, którą uwzględnić trzeba w rozliczaniu podatku PIT są otrzymywane świadczenia socjalne – o ile bowiem do pewnej kwoty nie zaliczają się one do zeznania rocznego, tak wszystko co znajduje się wyżej podlega już opodatkowaniu. Z tą prostą zasadą pojawiają się jednak problemy, jeżeli świadczeń jest więcej i pochodzą z różnych źródeł. Co […]

19 mar 2017

Miejsce kontroli

Co do zasady miejscem kontroli czyli wykonywania czynności kontrolnych jest siedziba podmiotu kontrolowanego. Miejscem kontroli może być również inne miejsce przechowywania dokumentacji oraz miejsce związane z prowadzoną przez podmiot działalnością. Kontrola jest prowadzona w godzinach pracy podmiotu. W sytuacji, gdy nastąpi skrócenie czasu pracy – czynności kontrolne mogą być prowadzone przez 8 godzin dziennie. Zasadą jest, że czynności kontrolne nie powinny zakłócać pracy przedsiębiorcy.

darmowy program do wystawiania faktur

Kontrola skarbowa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej sprawowana jest przez organy kontroli skarbowej. Organami kontroli skarbowej w świetle ustawy jest:

minister właściwy do spraw finansów publicznych (naczelny organ kontroli skarbowej);

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (organ wyższego stopnia ponad dyrektorami urzędów kontroli skarbowej);

oraz dyrektor urzędu kontroli skarbowej.

20 sty 2017

Wszczęcie kontroli

Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje tylko i wyłącznie z urzędu. Organ kontroli wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego. Postępowanie kontrolne wszczynane jest z dniem doręczenia kontrolowanemu postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego. Organowi kontroli skarbowej przysługuje uprawnienie przeprowadzenia kontroli podatkowej w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego.