Kwestia obrotu nieruchomościami jako osoba cywilna została już poruszona w jednym z wcześniejszych artykułów (vide https://www.biuro24h.pl/poradnik/sprzedaz-gruntow-przez-osobe-fizyczna/), jednak opisywany tutaj przypadek dotyczyć będzie prostszej kwestii. Co – według prawda podatkowego – kwalifikuje się jako dochód z najmu prywatnego? W przypadku opodatkowania do źródła przychodów – według ustawy o o podatku dochodowym od osób fizycznych – zalicza […]

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wierzyciel może zażądać od dłużnika określonego świadczenia będącego zobowiązaniem, a dłużnik powinien te świadczenie spełnić. Ustawodawca precyzuje, iż zobowiązanie powinno być spełnione zgodnie z jego treścią oraz w taki sposób, który będzie odpowiadał jego celowi społeczno – gospodarczemu, jak również zasadom współżycia społecznego. Jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje dłużnik spełnia zobowiązanie także w sposób odpowiadający tym zwyczajom Powyższe zasady dotyczą również wierzyciela. Musi on w taki sam sposób współdziałać przy wykonywaniu zobowiązania.

19 paź 2016

Etapy windykacji

 

Windykacja ma na celu odzyskanie zaległych należności od nierzetelnych kontrahentów. W windykacji wyróżniamy trzy podstawowe etapy: windykację pozasądową (polubowną, określana również jako windykacja wstępna), sądową oraz windykację egzekucyjną. To nie znaczy, że aby odzyskać należności przedsiębiorca musi przejść przez wszystkie etapy windykacji. Odzyskanie należności jest możliwe na każdym etapie. Wszystko zależy w jakim stopniu uda się osiągnąć kompromis z dłużnikiem, aby ten spłacić swój dług.

18 paź 2016

Wezwanie do zapłaty

Egzekwowanie zaległych należności od kontrahentów nie raz jest bardzo uciążliwe, a ponaglenia telefoniczne czy mailowe nie zawsze mogą przynieść oczekiwane rezultaty. Dlatego wierzyciel może wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Jest ono pismem, które kieruje się do nierzetelnego kontrahenta. Celem wezwania jest odzyskanie należności od dłużnika.

Pamiętajmy, że każda forma komunikacji z konsumentem podczas prowadzonej windykacji powinna być rzeczowa, rzetelna oraz precyzyjna. Również w przypadku wizyt terenowych (windykacji terenowej) osoby odwiedzające dłużnika powinny postępować w sposób, który wzbudza poczucie bezpieczeństwa, zaufana. Dłużnik musi mieć poczucie, że sprawę prowadzi osoba kompetentna i do tego uprawniona. Windykator musi również przekazywać rzetelne informacje co do swego umocowania czy określonej sytuacji prawnej.

W Polsce działa szereg instytucji, które mają za zadanie ochronę praw konsumentów. Jednym z nich jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do głównych zadań UOKiK należy wszczynanie postępowań administracyjnych o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, prowadzenie rejestru klauzul niedozwolonych oraz kontrola wzorców umownych. Prezes Urzędu wydaje decyzje, które zakazują stosowania praktyk naruszających prawa konsumentów. Posiada również uprawnienie do nakładania kary pieniężnej na przedsiębiorcę, który dopuszcza się zakazanych praktyk.

Zabronione jest stosowanie nierzetelnych praktyk rynkowych w prowadzonej windykacji. Nierzetelnymi praktykami rynkowymi w świetle przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nierzetelnych praktyk rynkowych rozumie się wszelkie praktyki, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami, zniekształcają w istotny sposób bądź też mogą zniekształcić zachowania rynkowe określonego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawarcia czy po jej zawarciu. Nierzetelne praktyki rynkowe mogą zostać uznane jako działania bezprawne.

W świetle przepisów kodeksu cywilnego dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie jego treścią oraz w sposób, który będzie odpowiadał jego celowi społeczno -gospodarczemu, a także zasadom współżycia społecznego. W przypadku, gdy istnieją ustalone zwyczaje w zakresie wykonywania zobowiązania, zobowiązanie powinno zostać wykonane również w sposób im odpowiadający.

Skuteczność windykacji jest zależna od kilku czynników. Podstawowym jest czas. Im szybciej wierzyciel podejmie działania mające na celu odzyskanie należności, tym jest większa szansa, że pieniądze zostaną odzyskane.

13 kw. 2016

Windykacja wstępna

Windykacja wstępna ma na celu odzyskanie należności poza drogą sądową. Wysyłane są wezwania do zapłaty, które zmierzają do od odzyskania przez wierzyciela należności. Wezwanie do zapłaty umożliwia również zbieranie środków dowodowych, które będą potrzebne w kolejnym etapie windykacji. Przede wszystkim podejmowane są działania, które zmierzają do przyznania się dłużnika do swojego długu. Znacznie to ułatwia postępowanie sądowe. Wezwanie musi zawierać określone elementy m.in.: tytuł należności, zaległą kwotę, numer konta czy pouczenie o niezastosowaniu się do wezwania.