Organy kontroli mają obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o planowanym wszczęciu kontroli, chyba, że kontrola dotyczy ściśle określonych przypadków, wówczas nie ma takiej konieczności. Kontrola jest wszczynana po upływie co najmniej 7 dni od dania doręczenia zawiadomienia i nie później niż przed upływem 30 dni od tego momentu. Kontrola może być wszczęta wcześniej na wniosek przedsiębiorcy.

Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem działalności mogą być uwzględnione w rozliczeniu podatku dochodowego. Wydatki te zazwyczaj są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Przedsiębiorca prowadzący księgę przychodów oraz rozchodów wpisuje je z datą rozpoczęcia działalności, a więc złożenia księgi. Nie ma znaczeniu tutaj fakt, iż dowody księgowy zostały wystawione na osobę fizyczną, która jeszcze nie prowadziła działalności gospodarczej.

24 cze 2016

E-comerce

Pojęcie e-commerce oznacza handel elektroniczny i dotyczy transakcji przeprowadzonych z użyciem sieci, opartych na protokole IP i innych sieciach komputerowych. Zamówienie towarów oraz usług dokonuje się przez internet, ale płatność jak i dostawa towaru czy usługi może odbyć się zarówno drogą internetową, jak i poza nią. W przypadku produktów cyfrowych dostawa może odbyć się drogą elektroniczną, a produkty materialne są dostarczane w tradycyjny sposób.

Powstanie fundacji
Szczegółowe kwestie dotyczące powstania fundacji są uregulowane w ustawie z dania 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Fundacja jest organizacją pozarządową i jest tworzona do realizacji celów, które są użyteczne społecznie bądź gospodarczo.

Zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego przez pracowników młodocianych zostały odmiennie uregulowane od tych, jakie obowiązują w przypadku pracowników, który są pełnoletni. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy młodociany, który rozpoczyna pracę po raz pierwszy w swoim życiu, uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia swojej pracy. Po upływie roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych.

Nie zawsze założenie własnej firmy wymaga posiadania dużych nakładów finansowych, czasami wystarczy dobry pomysł, odpowiednie rozeznanie potrzeb rynku oraz analiza konkurencji. Pomysły na biznes mogą być bardzo różne ale na samym początku trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie czy w dłuższej perspektywie czasu dana działalność gospodarcza ma szanse przynieść określony cel zarobkowy.
Nisza rynkowa a pomysł na biznes…

Spółki mogą również ulec przekształceniu w inną spółkę handlową. Przekształcenie jest możliwe w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę cywilną również można przekształcić w spółkę handlową w wyłączeniem przekształcenia w spółkę jawną. Niemożliwe jest przekształcenia spółki, która znajduje się w likwidacji, upadłości bądź która rozpoczęła podział majątku.