15 cze 2016

Prawo bankowe

z dnia 29 sierpnia 1997 r.USTAWAPrawo bankowe1)Rozdział 1
 
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i

Działalność gospodarcza a obowiązki rejestracyjne w ZUS
Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną wiąże się ze ściśle określonym obowiązkami również wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawowym obowiązkiem jest obowiązek rejestracyjny. Przy rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej nie ma konieczności odrębnego zgłaszania się przedsiębiorcy jako płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Samochodem ciężarowym w świetle przepisów ustawy z dania 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jest pojazd samochodowy, który jest przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków. Samochodem ciężarowym będzie również samochód ciężarowo-osobowy, który jest przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków oraz osób w liczbie od 4 do 9 uwzględniając w tym kierowcę.

Skuteczność windykacji jest zależna od kilku czynników. Podstawowym jest czas. Im szybciej wierzyciel podejmie działania mające na celu odzyskanie należności, tym jest większa szansa, że pieniądze zostaną odzyskane.

Leasing jest na tyle wygodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy, gdyż umożliwia mu korzystanie tak naprawdę z nowego samochodu bez konieczności inwestowania w jego całościowy zakupów, a warunkiem jest tylko spłacanie zaciągniętego zobowiązania w systemie ratalnym przez określony czas. Leasing jest świetną alternatywą dla tych przedsiębiorców, którzy nie chcą bądź nie mogą zaciągnąć kredytu bankowego. Z leasingu mogą korzystać zarówno te firmy, które chcą poszerzać swoją działalność poprzez budowanie własnej floty transportowej bądź też nowo powstałe firmy, które potrzebują samochodów do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

10 cze 2016

Aktywa firmy

Przez pojęcie aktywów rozumiemy środki gospodarcze, składniki majątkowe, którymi rozporządza dana jednostka gospodarcza. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości definiuje aktywa jako kontrolowane przez określoną jednostkę zasoby majątkowe, które posiadają wiarygodnie określoną wartość i powstały w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przeszłości wpływ do danej jednostki określonych korzyści ekonomicznych.

Normy prawne zawarte w kodeksie pracy określają podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. To na pracodawcy ciąży obowiązek dbania o stan bezpieczeństwa i higieny pracy w jego zakładzie pracy. Pracodawca, aby móc zapewnić odpowiednie warunki musi znać przepisy bhp i dlatego został zobligowany do odbycia szkolenia w tym zakresie. Kodeks pracy konkretyzuje obowiązki, do których należą m. in:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem różnych obowiązków wobec danych instytucji czy urzędów państwowych, w tym wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba, która decyduje się na przejście z etatu na samozatrudnienie musi pamiętać, że to na niej będą spoczywały obowiązki rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zadłużenie bardzo często jest wykorzystywane jako jeden z instrumentów sterowania efektywnością pracy. Poprzez zadłużenie podmiot nie tylko wpływa na wynik finansowy ale również zwiększa ryzyko prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Konieczne jest dokonywanie systematycznej oceny poziomu, struktury oraz opłacalności zadłużenia.