Formy dofinansowania z różnych środków – przede wszystkim funduszy europejskich, chociaż zdarzają się też inne źródła – stają się coraz bardziej popularną metodą wspomagania działalności. Można powiedzieć, że dochodzi tutaj do pewnego rodzaju symbiozy: organizacje rządowe zaczynają dostrzegać, jak dużą rolę odgrywają przedsiębiorcy w kształtowaniu życia w kraju, podczas gdy sektor biznesowy coraz częściej przyjmuje […]

Amortyzacja środków trwałych – jako zagadnienie – została opisana w jednym z wcześniejszych poradników (patrz: wykorzystywanie majątku firmowego do celów prywatnych), teraz jednak warto rozszerzyć to zagadnienie na jego pozostałe aspekty. O ile bowiem większość przedsiębiorstw środki stałe użytkuje w sposób ciągły, tak w przypadku działalności sezonowej mogą pojawić się problemy. Jak – w świetle […]

Chociaż kwestie związane z firmowymi środkami trwałymi zostały już poruszone w dwóch wcześniejszych artykułach – tutaj i tutaj – dzisiejsza porada dotyczyć będzie innego aspektu obracania środkami trwałymi. We wspomnianych wyżej tekstach powiedziane zostało bowiem o korzystaniu z już istniejących środków lub ich sprzedaży – teraz warto jednak skupić się na tym, jak wygląda sytuacja […]

W polskich przedsiębiorstwach coraz częściej i chętniej wprowadza się zachodnie rozwiązania – w tym te dotyczące traktowania pracowników. Nie ma w tym nic dziwnego: doświadczenia pierwszych lat kapitalizmu bardzo szybko nauczyły nas, jak wiele wart jest lojalny pracownik – i że warto czasami wydać nawet na niego więcej, aby zapewnić sobie jego wdzięczność. Nie mówiąc […]

Bardzo często po likwidacji prowadzonego przedsiębiorstwa zostaje wiele należących wcześniej do firmy przedmiotów i urządzeń. Wykluczając scenariusz w którym firma poddana została windykacji komorniczej, w większości trafiają one w ręce byłego szefa lub pracowników. Czasami znajdują one nowy użytek w gospodarstwie domowym – jednak znacznie częściej trafiają na rynek wtórny. Kwestią istotną dla rozliczenia podatkowego […]

Ulepszeniem środka trwałego w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja czy też modernizacja. Ulepszenie co do zasady następuje w okresie późniejszym niż po oddaniu środka trwałego do użytku. Wartość początkowa środka trwałego w wyniku ulepszenia powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ulepszenie. Wydatkami będą również cena nabycia części składowych bądź peryferyjnych przekraczająca 3500 zł.

Metoda jednorazowej amortyzacji polega na zaliczeniu do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych, które zostały dokonane w sposób jednorazowy od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do określonej grupy Klasyfikacji 3-8, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym te środki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

07 paź 2016

Wyposażenie w firmie

W świetle przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wyposażenie będzie rozumiane jako rzeczowe składniki majątku, które są związane z wykonywaną działalnością i które nie zostały zaliczone do środków trwałych zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym.

Przedsiębiorca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych stosując metodę indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Według tej metody podatnik dokonuje odpisów od wartości początkowej w równych ratach przez cały okres amortyzacji, stosując indywidualne a jednocześnie stałe stawki.
Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych bądź ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika.