Metoda jednorazowej amortyzacji polega na zaliczeniu do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych, które zostały dokonane w sposób jednorazowy od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do określonej grupy Klasyfikacji 3-8, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym te środki zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych może dokonać przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą pod warunkiem, że:

w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch lat poprzedzających nie prowadził działalności gospodarczej,
gdy działalności tej nie prowadził  jego małżonek, z którym wiąże go wspólność majątkowa.

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych może dokonać również mały podatnik – a więc przedsiębiorca, u którego wartość przychodów ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku równowartości w złotych 1,2 mln euro. Odliczenie może mieć miejsce nie wcześniej niż w miesiącu, w którym zakupione auto zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W ten sposób cały ciężar zakupu samochodu zaliczy jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu.

 

Ta metoda amortyzacji jest ograniczona kwotowa i  limit odpisów nie może przekroczyć w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro. W przypadku spółki nieposiadającej osobowości prawnej kwota limitu odpisów amortyzacyjnych dotyczy spółki.

Share
This