USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych1)
Rozdział 1
Przedmiot opodatkowania
Art. 1. 1. Podatkowi podlegają:
1) następujące czynności cywilnoprawne:
a) umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
b) umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna
Sygnatura: IBPP3/4512-862/15/AŚ
Data: 2016.01.04
Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
Temat: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku
Istota interpretacji: Gmina nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją projektu polegającego na modernizacji przedszkola

27 lis 2015

Podatek dochodowy

Z prowadzaniem działalności gospodarczej wiążą się określone obowiązki podatkowe. Osoba fizyczna rozpoczynając działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym dokonuje wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

21 lis 2015

Sąd Pracy

Spory dotyczące roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy pracy (odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych) oraz sądy pracy i ubezpieczeń społecznych (odrębne jednostki organizacyjne odpowiednich sądów okręgowych). Sądy pracy nie rozstrzygają jednak sporów, które dotyczą ustanowienia nowych warunków pracy i płacy oraz stosowania norm pracy.

20 lis 2015

Czas pracy

Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Zasada ta dotyczy jednak przeciętnego czasu prawy w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jeżeli jest to uzasadnione obiektywnymi lub technicznymi przyczynami czy przyczynami wynikającymi z organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony maksymalnie do 12 miesięcy, z zachowaniem ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników

W świetle obowiązujących przepisów Kodeksu pracy, pracodawca ma możliwość zastosowania określonych sankcji wobec pracowników za niewykonanie bądź też nienależyte wykonanie swoich obowiązków.  Dokładnie dotyczy to przypadku kiedy pracownik, który wskutek niewykonania czy też nienależytego wykonania obowiązków ze swojej winy wyrządził pracodawcy szkodę. Pracownik ponosi wówczas odpowiedzialność materialną.