Zabronione jest stosowanie nierzetelnych praktyk rynkowych w prowadzonej windykacji. Nierzetelnymi praktykami rynkowymi w świetle przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nierzetelnych praktyk rynkowych rozumie się wszelkie praktyki, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami, zniekształcają w istotny sposób bądź też mogą zniekształcić zachowania rynkowe określonego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawarcia czy po jej zawarciu. Nierzetelne praktyki rynkowe mogą zostać uznane jako działania bezprawne.

 

Głównym organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych. Szczegółowe kwestie dotyczące uprawnień i obowiązków Generalnego Inspektora określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Generalny Inspektor jest powoływany i odwoływany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu.

27 sie 2016

Co to jest PKD?

Polska Klasyfikacja Działalności, w skrócie PKD, stanowi zbiór kodów, określających rodzaje działalności, które może prowadzić każdy przedsiębiorca. Klasyfikacja stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dania 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Pracownikowi, z którym pracodawca nieprawidłowo rozwiązał stosunek pracy (rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umów o pracę w tym trybie) przysługują określone uprawnienia zagwarantowane w przepisach kodeksu pracy. Przede wszystkim pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub prawo do otrzymania odszkodowania. Wysokość odszkodowania oraz przywrócenie do pracy orzeka sąd pracy.

Założenia zarządzania przez cele
Jedną z koncepcji zarządzania w firmie jest zarządzanie przez cele, które zakłada, że poszczególne cele organizacji zostaną zrealizowane, jeśli wszyscy pracownicy osiągną wyznaczone im wcześniej własne cele. Ta metoda jest techniką kompleksową, całościowo zorientowaną na wynik.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny określa odpowiedzialność karną pracodawcy za naruszenie przepisów oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, a nie dopełnia tego obowiązku, co w konsekwencji naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia czy też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,

W celu dokonania pełnego odliczenia podatku muszą zostać spełnione łącznie 2 warunki (art. 86a ustawy o VAT ):
– sposób wykorzystywania ww. pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych,
– wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.
Podatnicy wykorzystujący wspomniane „pojazdy samochodowe” wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, są ponadto obowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach (formularz VAT-26) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. W razie niezachowania tego terminu, pełne odliczenie znajdzie zastosowanie dopiero do wydatków poniesionych od dnia jej złożenia.