Głównym organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest Generalny Inspektor Danych Osobowych. Szczegółowe kwestie dotyczące uprawnień i obowiązków Generalnego Inspektora określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Generalny Inspektor jest powoływany i odwoływany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu.

 

Osoba, która obejmie stanowisko Generalnego Inspektora musi spełniać określone prawem warunki. Po pierwsze istnieje wymóg, iż ma być to obywatel polski, który stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej. Dodatkowo musi wyróżniać się wysokim autorytetem moralnym, a także posiadać wykształcenie wyższe prawnicze. Konieczne dla właściwego sprawowania funkcji jest również posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego. Nie bez znaczenia jest również niekaralność kandydata za przestępstwa.

 

Generalny Inspektor w związku z wykonywanymi przez siebie zadaniami podlega ustawie. Kadencja Inspektora trwa 4 lata i jest liczona od dnia, w którym dana osoba złożyła ślubowanie przed Sejmem.

 

Generalnego Inspektora obowiązuje zakaz zajmowania innych stanowisk, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej czy też wykonywania innych zajęć zawodowych.

 

Po upływie kadencji Generalny Inspektor sprawuje swoje obowiązki do czasu aż stanowisko zostanie objęte przez nowego Inspektora. Ustawodawca nałożył ograniczenie, iż ta sama osoba nie może pełnić funkcji Generalnego Inspektora dłużej niż przez dwie kadencje. Kadencja wygasa w przypadku śmierci danej osoby, odwołania jej ze stanowiska bądź też utraty przez nią obywatelstwa polskiego.

 

Odwołanie Generalnego Inspektora odbywa się za zgodą Senatu przez Sejm w sytuacji, gdy:

osoba zrzekła się stanowiska,

stała się niezdolna do pełnienia obowiązków na skutek choroby w sposób trwały,

sprzeniewierzyła się złożonemu ślubowaniu,

została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa.

Share
This