Materiały oraz procesy technologiczne nie mogą być dopuszczone do stosowania jeżeli niezostanie określony stopień szkodliwość dla zdrowia pracowników. Konieczne jest również podjęcie odpowiednich środków profilaktycznych.

 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej wydaje rozporządzenie, w których określa m.in. wykaz jednostek, które są upoważnione do przeprowadzania badań materiałów oraz procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości.

 

Substancje chemiczne oraz ich mieszaniny powinny być oznakowane w sposób widoczny i jednocześnie umożliwiający ich identyfikację. Niedopuszczalne jest stosowanie takich substancji bez oznakowania.

 

Stosując substancje i mieszaniny niebezpieczne, które stwarzają zagrożenie konieczne jest posiadanie aktualnego spisu tych substancji (mieszanin) oraz kart charakterystyki, opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, wybuchem bądź pożarem.

 

Pracodawca rejestruje wszystkie rodzaje prac, które wymagają kontaktu ze substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami bądź procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym, mutagennym. Dodatkowo prowadzi rejestr pracowników, którzy są zatrudnieni przy tych pracach.

 

Pracodawca powinien stosować wszelkie dostępne środki, które będą eliminować narażanie bądź też ograniczać stopień narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych na pracowników. Wykorzystuje przy tym wszystkie dostępne osiągnięcia nauki oraz techniki. Pracodawca ma obowiązek ochraniać pracowników przed promieniowaniem jonizującym, pochodzącym zarówno ze źródeł sztucznych jak i naturalnych, występujących w danym środowisku pracy.

Share
This