Specjalistyczna odzież dla pracowników firmy coraz częściej staje się normą, a nie luksusem – czasy, kiedy w firmowych ubraniach można było zobaczyć co najwyżej hostessy stają się przeszłością, a przedsiębiorcy coraz częściej doceniają korzyści z firmowego uniformu. W poprzednich artykułach poruszana była kwestia świadczeń dla pracowników (między innymi w sprawie dojazdów czy szkoleń), tutaj z […]

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. To z konstytucją jaką ustawą zasadniczą muszą być zgodne pozostałe akty prawne. Konstytucja stanowi, iż praca znajduje się pod ochroną RP, a państwo nadzoruje warunki w jakich jest wykonywana (art. 24). Każdy ma również prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Pracownikowi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zostały przyznane określone uprawnienia związane z bhp. Podstawowym uprawnieniem jest prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które zostało zagwarantowane w ustawie zasadniczej – jaką jest Konstytucja Rzeczypospolitej. Dokładne sprecyzowanie praw pracowniczych znajdziemy w kodeksie pracy.

W związku z wypadkiem przy pracy pracownikowi przysługują określone świadczenia. I będzie to zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

Pracodawca w świetle przepisów kodeksu pracy dokonuje oceny oraz dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Stosuje również niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Ponadto pracodawca informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami

30 Lis 2016

Choroby zawodowe

Kwestie chorób zawodowych pracowników zostały uregulowane w rozdziale siódmym kodeksu pracy. Na pracodawcy spoczywa szereg zobowiązań z tego tytułu.

Wstępnym badaniom lekarskim, podlegają osoby, które są przyjmowane do pracy, jak również pracownicy młodociani, którzy są przenoszeni na inne stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe warunki.

W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia czy też życia pracodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć działania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony. Dodatkowo musi niezwłocznie dostarczyć pracownikowi instrukcji umożliwiających, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy oraz oddalenia się z miejsca zagrożenia w miejsce, które jest bezpieczne.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny określa odpowiedzialność karną pracodawcy za naruszenie przepisów oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, a nie dopełnia tego obowiązku, co w konsekwencji naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia czy też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,