Normy prawne zawarte w kodeksie pracy określają podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. To na pracodawcy ciąży obowiązek dbania o stan bezpieczeństwa i higieny pracy w jego zakładzie pracy. Pracodawca, aby móc zapewnić odpowiednie warunki musi znać przepisy bhp i dlatego został zobligowany do odbycia szkolenia w tym zakresie. Kodeks pracy konkretyzuje obowiązki, do których należą m. in:

12 maja 2016

Wypadki przy pracy

Kwestie dotyczące wypadków są uregulowane w kliku aktach prawnych. Dwa podstawowe to ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

10 Lut 2016

Organizacja pracy

Organizacja pracy jest określana jako działania techniczne, ekonomiczne, organizacyjne, które mają na celu optymalizację siły roboczej, środków produkcji oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy człowieka dla osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy.

Ergonomia dotyczy zagadnień z zakresu dostosowania maszyn, uprzędzeń, narzędzi czy określonego środowiska pracy do potrzeb i możliwości człowieka w celu optymalizacji pracy, zapewnienia wygody jej wykonywania jak również działań mających na celu usunięcie zagrożeń zdrowia i życia. Ergonomia bardzo często wykracza poza typowe relacje człowiek – maszyna, a skupia się na zagadnieniach normalizacji, sprawnej organizacji pracy oraz na aktywnym uczestnictwie pracownika w kształtowaniu warsztatu pracy.