29 lip 2016

Zwolnienia od pracy

Pracownik, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma prawa do zwolnienia od pracy. Wymiar zwolnienia wynosi 16 godzin (2 dni) w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika. Przy czym niepełna godzina zwolnienia od pracy zaokrąglana jest w górę do pełnej godziny.

Przebieg oraz zasady prowadzenia postępowania kontrolnego określa ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej. Postępowanie kontrolne prowadzi się zgodnie z planem kontroli, który jest ustalony przed dyrektorów urzędów kontroli skarbowej odpowiednio do zadań wyszczególnionych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.  Postępowanie kontrolne może być także prowadzone poza planem kontroli, wówczas odbywa się na podstawie uzyskanych informacji, materiałów czy też przeprowadzonych analiz.

Nie zawsze osoba, która chce rozpocząć własną działalność gospodarczą dysponuje określonymi środkami finansowymi na ten cel. Niekiedy konieczne jest sięgnięcie po zewnętrze źródła finansowania. Źródła finansowania działalności gospodarczej mogą być naprawdę bardzo różne od kredytów, po dotacje a jednym z takich źródeł jest crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe

Każdy przedsiębiorca będący osobą fizyczną rozpoczynający swoją działalność gospodarczą musi określić miejsce wykonywania działalności. We wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 wymagane jest podanie kilku informacji: miejsca zmieszania, jeżeli adres zamieszkania jest inny – miejsca zameldowania; miejsca głównego wykonywania działalności; adresu do korespondencji, jeżeli adres przechowywania dokumentacji księgowej jest inny niż miejsce głównego wykonywania działalności również ten adres.

Zasady rozliczania eksploatacji samochodu pracownika wykorzystywanego dla celów służbowych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zwrot kosztów pracownikowi następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest zawarta między pracownikiem a pracodawcę. Z treści umowy powinno wynikać, że została ona zawarta o używanie pojazdu do celów służbowych.

20 lip 2016

Funkcje Spółdzielni

Spółdzielnia jest kolejną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegółowe zasady zarówno zakładania jak i prowadzenia, łączenia czy likwidacji spółdzielni socjalnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

Przez płynność finansową rozumiemy zdolność przedsiębiorstwa do terminowego i szybkiego regulowania zobowiązań. Ocena płynności finansowej jest dokonywana przy zastosowaniu dwóch grup wskaźników. Pierwszej na podstawie wskaźników statycznych, opartych na bilansie oraz drugiej grupie – wskaźników dynamicznych, opartych na przepływach pieniężnych.

Kwestie pełnomocnictwa określają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pełnomocnictwo może mieć postać pełnomocnictwa ogólnego, wówczas obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj. W określonych przypadkach ustawa może wymagać pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.