Kwestie pełnomocnictwa określają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pełnomocnictwo może mieć postać pełnomocnictwa ogólnego, wówczas obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj. W określonych przypadkach ustawa może wymagać pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

 

Pełnomocnictwo ogólne jest udzielane na piśmie. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się się odwołania. Umocowanie co do zasady wygasa wraz ze śmiercią mocodawcy lub samego pełnomocnika. W pełnomocnictwie może być jednak to inaczej zastrzeżone.

 

W przypadku, gdy przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa wpis do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej powinien zawierać dane pełnomocnika, który został upoważniony do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, zakres spraw, które obejmuje pełnomocnictwo.

 

Kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo w takim przypadku powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz dołączone do księgi protokołów. Członek zarządu czy pracownik spółki nie może być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników. Również w przypadku spółki akcyjnej akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że inna jest treść pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować kilku akcjonariuszy i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Share
This