20 lip 2016

Funkcje Spółdzielni

Spółdzielnia jest kolejną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Szczegółowe zasady zarówno zakładania jak i prowadzenia, łączenia czy likwidacji spółdzielni socjalnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

Działalność spółdzielni

Celem spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, które opiera się na osobistej pracy jej członków. Spółdzielnia socjalna ma na celu reintegrację swoich członków, tzn. pomoc w kształtowaniu umiejętności życia społecznego, pełnienia okresowych ról społecznych czy po prostu kształtowania zdolności do świadczenia pracy na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność oświatowo – kulturalną, społeczną czy też społecznie użyteczną.

 

Zakładanie

W nazwie spółdzielni powinno być zawarte wyrażenie „Spółdzielnia Socjalna” Spółdzielnię mogą złożyć m. in. osoby bezrobotne, niepełnosprawne pod warunkiem, że posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także organizacje pozarządowe czy kościelne osoby prawne. Spółdzielnie mogą założyć co najmniej 5 osób fizycznych lub dwie osoby prawne. Liczba członków nie powinna jednak przekraczać pięćdziesięciu. Spółdzielnia wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i jest zwolniona z opłat związanych ze wpisem.

 

Prowadzenie spółdzielni

Organami spółdzielni jest walne zgromadzenie w przypadku gdy liczba członków jest mniejsza niż 15. Natomiast gdy przekracza 15 członków, wówczas kompetencje walnego zgromadzenia przejmuje wybrana rada nadzorcza. Spółdzielnia ma również swój statut. Spółdzielnia może łączyć się z inną spółdzielnią socjalną i razem z nią prowadzić swoją działalność. Spółdzielnia może otrzymać wsparcie z budżetu państwa lub budżetu określonej jednostki samorządu terytorialnego.

Share
This