Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ściśle z określonymi obowiązkami, jak również prawami. Każdy ma prawo do tego aby podjąć działalność gospodarczą, zagwarantowane jest konstytucyjnie. Wystarczy, że dany podmiot posiada odpowiednie środki finansowe oraz jest gotowy ponieść związane z działalnością ryzyko finansowe.

Przedsiębiorca zakładając firmę musi określić nazwę, pod jaką będzie prowadzona działalność gospodarcza. Nazwa firmy podlega wpisowi do Rejestru. Nazwą firmy osoby fizycznej jest jej imię oraz nazwisko, które jest uzupełnione dodatkowymi elementami np. wskazującymi na profil prowadzonej działalności.

 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się ściśle z określonymi obowiązkami, jednym z nich jest obowiązek rejestrowy w zależności od rodzaju działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź obowiązek wpisu do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Rejestr Sądowy prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe, które obejmują swoją właściwością obszar województwa lub jego określoną część. Do rejestru przedsiębiorców KRS są wpisywane m.in. następujące podmioty:

Kwestie pełnomocnictwa określają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Pełnomocnictwo może mieć postać pełnomocnictwa ogólnego, wówczas obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj. W określonych przypadkach ustawa może wymagać pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Istnieją określone cechy, które determinują w jakiś sposób, czy dana osoba ma szansę na sprawne prowadzenie działalności gospodarczej. Oczywiście nie można jednoznacznie określić zestawu cech, które niezależnie od innych zewnętrznych czynników przyczynią się do odniesienia sukcesu. Można jedynie pokusić się o wyszczególnienie, tych które z pewnością ułatwią prowadzenie własnej firmy.

Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem działalności mogą być uwzględnione w rozliczeniu podatku dochodowego. Wydatki te zazwyczaj są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Przedsiębiorca prowadzący księgę przychodów oraz rozchodów wpisuje je z datą rozpoczęcia działalności, a więc złożenia księgi. Nie ma znaczeniu tutaj fakt, iż dowody księgowy zostały wystawione na osobę fizyczną, która jeszcze nie prowadziła działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą musi liczyć się z koniecznością ponoszenia określonych ryzyk. Prowadzenie działalności jest uwarunkowane wieloma czynnikami, które są zmienne. Przedsiębiorca powinien w sposób jak najbardziej trafny ocenić ryzyka związane z jego działalnością oraz podjąć odpowiednie działania aby w jak największym stopniu minimalizować je.

Cudzoziemcy po spełnieniu wymogów wynikających z przepisów prawnych mogą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski. Zarówno rejestracja jak i wykonywanie działalności odbywa się na takich samych prawach jakie przysługują obywatelom polskim. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wymienia poszczególne grupy cudzoziemców, którym ten prawo przysługuje i są to osoby zagraniczne pochodzące:

Polska Klasyfikacja Działalności stanowi zbiór kodów, które określają rodzaj wykonywanej działalności przez danego przedsiębiorcę. Została wprowadzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Klasyfikacja posiada strukturę wielopoziomową i w sposób bardzo dokładny pozwala określić daną działalność.