O sprawach związanych z zagranicznym handlem pisano już dwukrotnie – tutaj (o obcych walutach) i tutaj (o fakturach i rozliczaniu z urzędem podatkowym). Jednak pewną kwestią – pominiętą w poprzednich artykułach – była sama wycena towarów sprowadzanych z zagranicy. W poniższym artykule zamieszczone zostanie bardziej szczegółowe wyjaśnienie. Załóżmy więc, że sprowadzamy z zagranicy samochód – […]

W poniższym artykule po raz kolejny poruszona zostanie kwestia dojazdów (wspominana między innymi w artykułach [1] i [2])i związanych z tym należności – z tą jednak zmianą, że dotyczyć ona będzie członków rady nadzorczej czy zarządu firmy. W końcu ubiegłego roku doszło na tym tle bowiem – jeżeli wierzyć doniesieniom – do pewnych perturbacji, powiązanych […]

Jak opisano to we wcześniejszej poradzie dotyczącej korzystania z firmowego majątku (https://www.biuro24h.pl/poradnik/o-wykorzystywaniu-majatku-firmowego-do-celow-prywatnych/), pełne odpisanie od podatku możliwe jest tylko w sytuacji w której dane elementy majątku firmy wykorzystywane są tylko do celów gospodarczych. Zazwyczaj oznacza to, że dane środki trwałe – w tym przypadku służbowe samochody, chociaż interpretację to przenieść można na inne obiekty – […]

Na potrzeby poniższego tekstu przyjmijmy następującą historię: na okres roku zatrudnieni byliśmy na umowie o pracę w danej firmie. Znajdowała się ona jednak poza miastem, co oznaczało dla nas konieczność codziennej jazdy pociągiem jazdy pociągiem. Koszta zakupu biletów miesięcznych – związane z dojazdem – wynosiły nas 300 złotych miesięcznie, co w skali roku daje nam […]

Do końca 2014 r. w przypadku udostępnienia pracownikowi samochodu formowego do celów prywatnych pracodawca musiał rozliczać przychód u pracownika w wysokości wartości rynkowej świadczenia. Od 1 stycznia 2015 r. w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych została określa wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych. Wysokość nieodpłatnego świadczenia przysługująca pracownikowi jest zależna od pojemności silnika i wynosi odpowiednio:

Przedsiębiorca ma obowiązek gromadzenia określonych dowodów księgowych na potrzeby rozliczenia poniesionych wydatków eksploatacyjnych w związku z wykorzystaniem pojazdu do celów działalności gospodarczej. Takimi dowodami będą faktury, rachunki, które dotyczą bieżących kosztów zakupu części, materiałów czy usług związanych z użytkowanie pojazdu.

Sposób odliczania podatku VAT od zakupów związanych z pojazdami zależny jest od rodzaju samochodu. W przypadku wykorzystywania do prowadzenia działalności gospodarczej samochodu ciężarowego, podatek od towarów i usług jest naliczany z tytułu zakupu paliwa, części czy innych wydatków, które są związane z eksploatacją samochodu. VAT odliczany jest na takich samych zasadach jakie stosuje się do odliczania VAT od innych zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości czy podatku dochodowego mogą w odmienny sposób definiować pojęcie samochodów ciężarowych. Dlatego przedsiębiorca musi przeanalizować każdorazowo pojęcie pojazdu przed dokonywaniem określonych rozliczeń i ewidencji.

W celu dokonania pełnego odliczenia podatku muszą zostać spełnione łącznie 2 warunki (art. 86a ustawy o VAT ):
– sposób wykorzystywania ww. pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych,
– wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.
Podatnicy wykorzystujący wspomniane „pojazdy samochodowe” wyłącznie do działalności gospodarczej, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, są ponadto obowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym informacji o tych pojazdach (formularz VAT-26) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami. W razie niezachowania tego terminu, pełne odliczenie znajdzie zastosowanie dopiero do wydatków poniesionych od dnia jej złożenia.

Zasady rozliczania eksploatacji samochodu pracownika wykorzystywanego dla celów służbowych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Zwrot kosztów pracownikowi następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest zawarta między pracownikiem a pracodawcę. Z treści umowy powinno wynikać, że została ona zawarta o używanie pojazdu do celów służbowych.