W poniższym artykule po raz kolejny poruszona zostanie kwestia dojazdów (wspominana między innymi w artykułach [1] i [2])i związanych z tym należności – z tą jednak zmianą, że dotyczyć ona będzie członków rady nadzorczej czy zarządu firmy. W końcu ubiegłego roku doszło na tym tle bowiem – jeżeli wierzyć doniesieniom – do pewnych perturbacji, powiązanych z interpretacją ze strony Ministerstwa Finansów oraz zupełnie innym rozumieniem całej kwestii przez organy podatkowe.

Zaczynając jednak od podstaw – jak wiadomo, członkostwo w radzie nadzorczej/zarządzie spółki nie oznacza automatycznie stosunku pracy, jako że osoba pełniąca to stanowisko powoływana jest przez uchwałę wspólników. Możliwe – ale nie konieczne – jest połączenie dwóch funkcji, jednak na potrzeby poniższej sytuacji uznajmy że do tego nie doszło. Zgodnie z Art. 21 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych punkt 1.: wolne od podatku dochodowego są:

16) diety i inne należności za czas:

a) podróży służbowej pracownika,

b) podróży osoby niebędącej pracownikiem

W tym samym punkcie doprecyzowane jest też, że diety i należności wolne są od kwoty do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13

W interpretacji z 5 marca 2015 roku Ministerstwo Finansów jasno stwierdziło, że dojazdy członków zarządów i rad nadzorczych – w myśl powyższej ustawy – stanowi niepodlegający opodatkowaniu dochód. Problem jednak – jak wspomniano – pojawił się zeszłego roku, kiedy to zgodnie z doniesieniami wielu przedsiębiorców organy podatkowe przedstawiły nową (podpartą – rzekomo – wewnętrznymi wytycznymi) wersję, w której dojazdy te nie podlegają już zwolnieniu. Ostatecznie jednak – w odpowiedzi z 16 listopada 2016 resort finansów podtrzymał swoje stanowisko, na co można powołać się w spornej sprawie.

Share
This