Jednolity Plik Kontrolny to wszelkie dokumenty księgowe oraz księgi, które prowadzone są z wykorzystaniem komputerowych programów we właściwym formacie, a następnie przekazywane na żądanie organu podatkowego. JPK powstało w celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego, a za jego początek przyjmuje się datę 1 lipca 2016 roku. Jednolity Plik Kontrolny jest więc rozwiązaniem przyczyniającym się do usprawnienia […]

W dwóch poprzednich tekstach z tego poradnika poruszone już zostały sprawy związane z usługami remontowymi – tutaj napisane zostało o tym, czy remont firmowego budynku uznać można za koszta uzyskania przychodów, a tutaj o rozliczaniu usług montażowych. Dzisiejszy artykuł będzie dotyczyć bardziej drugiego aspektu, to jest – usług montażowych, i tego jak od zapisów w […]

Jak wspominano już w paru poprzednich artykułach, generalną praktyką w polskim prawie jest zrzucanie odpowiedzialności za fakturowanie na stronę wykonawcy danej usługi. Jest to rozsądne założenie – to dostawca (czyli strona zobowiązana) powinien potwierdzić wykonanie swojego obowiązku. Możliwą jednak – i rzeczywiście stosowaną coraz częściej – praktyką jest zamiana ról, to jest – wystawianie faktury […]

W poniższym artykule po raz kolejny poruszona zostanie kwestia dojazdów (wspominana między innymi w artykułach [1] i [2])i związanych z tym należności – z tą jednak zmianą, że dotyczyć ona będzie członków rady nadzorczej czy zarządu firmy. W końcu ubiegłego roku doszło na tym tle bowiem – jeżeli wierzyć doniesieniom – do pewnych perturbacji, powiązanych […]

Większość z pracodawców zdaje sobie sprawę, jak konieczne jest inwestowanie w rozwój własnej firmy – czy to poprzez nabywanie środków trwałych (o których można przeczytać m.in. tutaj i tutaj), otwieranie kolejnych filii czy właśnie – wspomniane w tytule – podnoszenie kwalifikacji pracowników. Na rynku nie brakuje bowiem szerokiej oferty szkoleń przeznaczonych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych […]

Handel zagraniczny – coraz częściej na dużą skalę – staje się popularny pośród polskich przedsiębiorców. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro nasze produkty coraz częściej doganiają jakością te produkowane przez zachodnie koncerny. O obrocie zagraniczną walutą pisaliśmy już wcześniej (w tym artykule), tutaj z kolei zajmiemy się kwestią towarów.

Różnica pomiędzy osobą fizyczną a płatnikiem VAT stanowi podstawowe chyba rozróżnienie dla prawa podatkowego i zasad rozliczania się z urzędem skarbowym. Zupełnie inaczej traktowane jest zarządzanie majątkiem prywatnym, a inaczej prowadzenie działalności gospodarczej – przede wszystkim to pierwsze nie wymaga odprowadzania podatku VAT. Jednak, jak często ma to miejsce w przepisach, czasami ciężko jest wyznaczyć […]

23 lut 2017

Metoda kasowa w VAT

Metoda kasowa jest dużo bardziej czasochłonna niż metoda memoriałowa. Nie każdy z przedsiębiorców może korzystać z tej metody przez rozliczaniu się z podatkiem VAT. Podmiot, który decyduje się na rozliczanie metodą kasową musi zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowemu. Zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio podczas rejestracji bądź też do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym dany podmiot będzie rozliczał się kasowo. W przypadku rozpoczynania działalności gospodarczej uzupełnia się odpowiednie pole we wniosku o wpis do CEIDG. Natomiast podczas prowadzenia działalności wypełnia się formularz VAT-R, który jest składany naczelnikowi urzędu skarbowego.

Podatnikiem w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa jest zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podlega na mocy ustaw podatkowych określonemu obowiązkowi podatkowemu. Natomiast podatnikiem podatku VAT będą podmioty, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą i nie ma tutaj znaczenia cel czy rezultat działalności.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca, który następującego po miesiącu w jakim dokonano dostawy towarów. Analogicznie ma to zastosowanie od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, obowiązek podatkowy powstanie 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.