Importem usług w świetle z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należy rozumieć świadczenie usług:

w których usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e ustawy o VAT, podatnik ten nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny” lub jako „podatnik VAT zwolniony” zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy o VAT.

10 maja 2016

Faktura elektroniczna

Faktury mogą być wystawiane również w formie elektronicznej. Posiadają one taką samą wartość jak faktury w wersji papierowej. Przy ich wystawianiu obowiązują ogólne zasady określone dla wystawiania faktur. Warunki przesyłania, przechowywania faktur elektronicznych są określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

06 maja 2016

Faktura VAT marża

Przedsiębiorca, który świadczy usługi turystyczne bądź zajmuje się sprzedażą towarów używanych, dostawą dzieł sztuki, antyków czy też towarów kolekcjonerskich przy takiego rodzaju działalności może stosować szczególny rodzaj faktur. Na fakturze VAT marża nie podaje się kwoty podatku, sprzedawca ma obowiązek jednak jego obliczenie o wpłacenie do urzędu skarbowego. Na fakturze wpisuje się cenę sprzedaży brutto. W przypadku faktury wystawianej w procedurze VAT marża podstawą opodatkowania jest marża naliczona przez sprzedawcę,

Przedsiębiorca może rozliczać się z podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym przy pomocy metody memoriałowej bądź też kasowej. Metoda memoriałowa jest dużo mniej czasochłonna niż metoda kasowa. Podstawową zasadą rozliczania podatku VAT jest konieczność wykazywania w deklaracji podatkowej sporządzanej za dany okres wszystkich faktur wystawionych w danym okresie rozliczeniowym.

19 kw. 2016

Samofakturowanie

Zazwyczaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że to przedsiębiorca, który dokonuje sprzedaży towaru bądź świadczy określoną usługę wystawia fakturę VAT. Może jednak zaistnieć sytuacja zupełnie odwrotna, że podmiot, który nabywa towary bądź usługi od podatnika może wystąpić w imieniu podatnika faktury i wstawić dokument potwierdzający przez podatnika sprzedaż na rzecz podmiotu. Możliwe jest to jednak w sytuacji, gdy podmiot i podatnik zawarli wcześniej umowę w sprawie wystawienia faktury w imieniu i na rzecz podatnika.

Przedsiębiorca dokonuje rejestracji jako podatnik VAT wypełniając formularz VAT-R. Podmiot może zarejestrować się jako czynny podatnik, wówczas składa wypełniony formularz VAT-R, bądź też jako podatnik zwolniony. Rejestrując się jako podatnik zwolniony przedsiębiorca nie ma bezpośredniego obowiązku do składania formularza VAT-R. Jeśli to jednak zrobi na formularzu określa status jako podatnik VAT zwolniony.

16 kw. 2016

Zwolnienie podmiotowe

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług określa katalog przedsiębiorców zobowiązanych do rejestracji jako podatnik VAT. Przepisy prawne dopuszczają również szereg zwolnień podmiotowych jak i przedmiotowych. Przedsiębiorcy zwolnieni nie muszą dokonywać rejestracji, mogą się jednak zarejestrować na zasadach dobrowolności.

 

Duża ilość małych przedsiębiorców, zwłaszcza na początku swojej działalności nie przekracza limitu, który zobowiązuje do rejestracji jako podatnik VAT i przysługuje im prawo dokonania wyboru. Rejestracja przedsiębiorcy, jako podatnika VAT ma zarówno swoje wady jaki i zalety. Przed dokonaniem rejestracji przedsiębiorca musi przemyśleć czy ta decyzja będzie dla niego rzeczywiście korzystna.

16 mar 2016

Stawki podatku VAT

Stawka podstawowa podatku od towarów i usług to 23%. Dodatkowo w ściśle określonych przypadkach jest możliwość dokonywania sprzedaży po stawkach obniżonych 5% oraz 8%. Nowe stawki mają charakter czasowy i obowiązują od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r..