Formy dofinansowania z różnych środków – przede wszystkim funduszy europejskich, chociaż zdarzają się też inne źródła – stają się coraz bardziej popularną metodą wspomagania działalności. Można powiedzieć, że dochodzi tutaj do pewnego rodzaju symbiozy: organizacje rządowe zaczynają dostrzegać, jak dużą rolę odgrywają przedsiębiorcy w kształtowaniu życia w kraju, podczas gdy sektor biznesowy coraz częściej przyjmuje […]

O sprawie najmu prywatnego zostało napisane już wcześniej – w jednym z artykułów omówiono, czym w świetle prawa podatkowego są dochody uzyskiwane z takiej praktyki. Zagadnienie to jednak – choć pozornie wydawać się może proste – aktualnie zawiera w sobie wiele pułapek, które prowadzić mogą do niewłaściwego rozliczenia dochodów przez podatnika. Aby ich uniknąć, zapraszamy […]

Jednym ze skutków otwarcia się naszego rynku na świat stało się powszechne zainteresowanie obcymi walutami. Od kredytów branych w szwajcarskich bankach po obracanie znacznymi sumami w dolarach i euro, coraz częściej w sferze służbowej i prywatnej obcy pieniądz staje się nam równie bliski jak złoty i grosz. Jednak pytaniem pozostaje – jak traktować to w […]

Analiza finansowa jest zaliczana do najstarszym narzędzi analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Działalność gospodarcza, która jest oparta na określonych zasobach majątkowo-kapitałowych i osobowych jest głównym przedmiotem analizy finansowej. Analiza finansowa umożliwia poznanie przebiegu procesów finansowych, określa zależności jakie zachodzą między poszczególnymi procesami, a także opisuje liczbowo działalność przedsiębiorstwa,

 

Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa pozwala na kompleksową oraz wszechstronną ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na jej podstawie podejmowane są decyzje, które dotyczą rozwoju przedsiębiorstwa. Ocena struktury majątkowo-kapitałowej opiera się przede wszystkim na danych bilansowych, dlatego też dokonywana jest analiza bilansu.

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw oceniana jest m.in. na podstawie jej efektywności oraz wypłacalności. Efektywność określana jest jako relacja między otrzymanymi efektami a poniesionymi z tego tytułu nakładami. Przedsiębiorstwo ma na celu wytworzenie wyższej wartości od poniesionego nakładu. Podejmowane się określone działania w sferze technik wytwarzania,

Rachunek zysków i strat stanowi zestawienie ogółu przychodów i zysków nadzwyczajnych, które zostały uzyskane przez przedsiębiorstwo wraz z poniesionymi kosztami ich uzyskania, a następnie skorygowane o wynik zdarzeń nadzwyczajnych. Rachunek może być sporządzony zarówno jako kalkulacyjny rachunek zysków i strat bądź też jako porównawczy rachunek zysków i strat.