Analiza finansowa jest zaliczana do najstarszym narzędzi analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Działalność gospodarcza, która jest oparta na określonych zasobach majątkowo-kapitałowych i osobowych jest głównym przedmiotem analizy finansowej. Analiza finansowa umożliwia poznanie przebiegu procesów finansowych, określa zależności jakie zachodzą między poszczególnymi procesami, a także opisuje liczbowo działalność przedsiębiorstwa, dokonując jednocześnie oceny wpływu określonych czynników na przedsiębiorstwo.

Tak naprawdę przedmiot oraz zakres analizy finansowej jest bardzo szeroki i w dużej mierze jest uzależniony od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, dostępnych informacji a także samych potrzeb zleceniodawcy analizy. Zawsze jednak podstawowym celem analizy finansowej jest ukazanie obrazu przedsiębiorstwa zarówno przeszłego, obecnego jak i przyszłego wraz z określeniem istotnych aspektów jego funkcjonowania.

 

W ramach analizy finansowej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa może być prowadzona:

analiza sytuacji majątkowej

analiza sytuacji finansowej

analiza wyniku finansowego

analiza przychodów

analiza kosztów

analiza przepływów pieniężnych.

 

Analizę finansową można również szczegółowo podzielić na takie etapy jak:

analiza bilansu

analiza rachunku zysków i strat

analiza struktury kapitału i ryzyka finansowego

statyczna analiza płynności finansowej

analiza aktywności gospodarczej

analiza rentowności sprzedaży

dynamiczna analiza płynności finansowej

analiza rentowności kapitałów

analiza rachunku przepływów pieniężnych

analiza wskaźników rynkowych

analiza zdolności do obsługi zadłużenia

analiza zagrożenia upadłością.

 

Share
This