Rachunek zysków i strat stanowi zestawienie ogółu przychodów i zysków nadzwyczajnych, które zostały uzyskane przez przedsiębiorstwo wraz z poniesionymi kosztami ich uzyskania, a następnie skorygowane o wynik zdarzeń nadzwyczajnych. Rachunek może być sporządzony zarówno jako kalkulacyjny rachunek zysków i strat bądź też jako porównawczy rachunek zysków i strat.

Zasada równości została zagwarantowana w Konstytucji RP w art. 32, który stanowi, że wszyscy wobec prawa są równi. Każdy ma prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt też nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny w życiu politycznym, gospodarczym czy społecznym.

26 paź 2016

E-mail marketing

Jedną z form dotarcia do potencjalnych klientów jest e-mail marketing, w którym poczta elektroniczna jest wykorzystywana jako podstawowe narzędzie komunikacji i marketingu z klientem.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych zaliczane jest do podstawowej formy opodatkowania dochodu pozyskanego z działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podlegają zarówno osoby fizyczne z pozarolniczej działalności gospodarczej jak i działalność wykonywana w formie spółki jawnej czy też cywilnej.

Do ubezpieczeń obowiązkowych obok ubezpieczenia emerytalnego i rentowego zaliczane jest ubezpieczenie wypadkowe. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r. określa, że podmiotami podlegającymi ubezpieczeniu są wszystkie osoby, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z określonym wyjątkiem. Ubezpieczeniem wypadkowym nie będą objęci:

Kwestie dotyczące ryczałtu jako uproszczonej formy rozliczania podatku dochodowego zostały uregulowane w ustawie z z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się ściśle z określonymi obowiązkami, jednym z nich jest obowiązek rejestrowy w zależności od rodzaju działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź obowiązek wpisu do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Rejestr Sądowy prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe, które obejmują swoją właściwością obszar województwa lub jego określoną część. Do rejestru przedsiębiorców KRS są wpisywane m.in. następujące podmioty:

19 paź 2016

Etapy windykacji

 

Windykacja ma na celu odzyskanie zaległych należności od nierzetelnych kontrahentów. W windykacji wyróżniamy trzy podstawowe etapy: windykację pozasądową (polubowną, określana również jako windykacja wstępna), sądową oraz windykację egzekucyjną. To nie znaczy, że aby odzyskać należności przedsiębiorca musi przejść przez wszystkie etapy windykacji. Odzyskanie należności jest możliwe na każdym etapie. Wszystko zależy w jakim stopniu uda się osiągnąć kompromis z dłużnikiem, aby ten spłacić swój dług.

18 paź 2016

Wezwanie do zapłaty

Egzekwowanie zaległych należności od kontrahentów nie raz jest bardzo uciążliwe, a ponaglenia telefoniczne czy mailowe nie zawsze mogą przynieść oczekiwane rezultaty. Dlatego wierzyciel może wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Jest ono pismem, które kieruje się do nierzetelnego kontrahenta. Celem wezwania jest odzyskanie należności od dłużnika.

Pozycjonowanie strony internetowej to tak naprawdę długi proces, który dopiero po upływie określonego czasu przynosi efekty w postaci podwyższenia rankingu strony internetowej w wyszukiwarce. Wyższa pozycja w wyszukiwarce przekłada się na większą liczbę odwiedzin strony, co z kolei przekłada się na większą sprzedaż i zysk przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca posiadający stronę zajmującą wysoką pozycję z wyszukiwarce dużo łatwiej może wypromować prowadzony przez siebie biznes i dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów.