Kwestie dotyczące ryczałtu jako uproszczonej formy rozliczania podatku dochodowego zostały uregulowane w ustawie z z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się ściśle z określonymi obowiązkami, jednym z nich jest obowiązek rejestrowy w zależności od rodzaju działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź obowiązek wpisu do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Rejestr Sądowy prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe, które obejmują swoją właściwością obszar województwa lub jego określoną część. Do rejestru przedsiębiorców KRS są wpisywane m.in. następujące podmioty:

19 paź 2016

Etapy windykacji

 

Windykacja ma na celu odzyskanie zaległych należności od nierzetelnych kontrahentów. W windykacji wyróżniamy trzy podstawowe etapy: windykację pozasądową (polubowną, określana również jako windykacja wstępna), sądową oraz windykację egzekucyjną. To nie znaczy, że aby odzyskać należności przedsiębiorca musi przejść przez wszystkie etapy windykacji. Odzyskanie należności jest możliwe na każdym etapie. Wszystko zależy w jakim stopniu uda się osiągnąć kompromis z dłużnikiem, aby ten spłacić swój dług.