Rachunek zysków i strat stanowi zestawienie ogółu przychodów i zysków nadzwyczajnych, które zostały uzyskane przez przedsiębiorstwo wraz z poniesionymi kosztami ich uzyskania, a następnie skorygowane o wynik zdarzeń nadzwyczajnych. Rachunek może być sporządzony zarówno jako kalkulacyjny rachunek zysków i strat bądź też jako porównawczy rachunek zysków i strat.