Duża ilość małych przedsiębiorców, zwłaszcza na początku swojej działalności nie przekracza limitu, który zobowiązuje do rejestracji jako podatnik VAT i przysługuje im prawo dokonania wyboru. Rejestracja przedsiębiorcy, jako podatnika VAT ma zarówno swoje wady jaki i zalety. Przed dokonaniem rejestracji przedsiębiorca musi przemyśleć czy ta decyzja będzie dla niego rzeczywiście korzystna.

Konieczność przekształcenia jednoosobowej działalności
Prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności do pewnego momentu może by opłacalne. Z czasem jednak gdy przedsiębiorca będzie się dynamicznie rozwijał i jego obroty finansowe będą dość duże, ta forma działalności może być ryzykowna.

Amortyzacja środków transportu jest bardzo istotna z punkt widzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Inaczej będzie się amortyzowało samochód ciężarowy a inaczej samochód osobowy. Przy samochodzie ciężarowym można amortyzować  pojazd na pięć sposobów, a samochód osobowy tylko na trzy metody z tym, że dodatkowo występują ograniczenia w ich stosowaniu.

Działalność gospodarcza wiąże się z koniecznością dokonywania określonych rozliczeń podatkowych. Obecnie przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do Urzędu Skarbowego oraz wybiera formę opodatkowania wypełniając jeden wniosek CEIDG-1. Wniosek CEIDG-1 nie składa się bezpośrednio do urzędu skarbowego ale do urzędy gminy (miasta czy dzielnicy). Wniosek CEIDG-1 wypełniają osoby fizyczne, które podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Początki działalności gospodarczej mogą nieść za sobą określone trudności, jedną z nich jest konieczność ponoszenia określonych kosztów, jak również dokonywanie rozliczeń podatkowych. Przedsiębiorca, który ma możliwość swobodnego wyboru miejsca prowadzenia działalności gospodarczej powinien zastanowić się nad prowadzeniem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej określa w art. 5 pkt 5 pojęcie działalności regulowanej. Działalność regulowana jest taką działalnością gospodarczą, której wykonywanie obwarowane jest spełnieniem szczególnych warunków określonych w przepisach prawnych.

Co do zasady pomysłów na e-biznes nie można opatentować. Nieznaczny to jednak, że przedsiębiorca nie może podjąć określonych działań, które pomogą mu chronić jego pomysł na biznes na etapie jego powstania bądź już po jego powstaniu. Osoba, która posiada  oryginalnych pomysł na biznes powinna jak najszybciej wcielić go w życie aby móc go właściwie zabezpieczyć.

24 mar 2016

Urlop macierzyński

Pracownicy w związku z urodzeniem dziecka przepisy prawne przyznają określone uprawnienia. Jednym z nich jest prawo do urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński przysługuje w wymiarze:

22 mar 2016

Urlop wychowawczy

Pracownikowi przysługuję również prawo do urlopu wychowawczego. Urlop jest jednak udzielany tylko w celu sprawowania osobistej opieki na dzieckiem pracownikowi, który jest zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.  Określając sześciomiesięczny okres zatrudnienia bierze się pod uwagę poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop jest udzielany w wymiarze do 36 miesięcy, na okres jednak nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 6 rok życia.