Początki działalności gospodarczej mogą nieść za sobą określone trudności, jedną z nich jest konieczność ponoszenia określonych kosztów, jak również dokonywanie rozliczeń podatkowych. Przedsiębiorca, który ma możliwość swobodnego wyboru miejsca prowadzenia działalności gospodarczej powinien zastanowić się nad prowadzeniem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej.

Działalność gospodarcza wiąże się z koniecznością dokonywania określonych rozliczeń podatkowych. Obecnie przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do Urzędu Skarbowego oraz wybiera formę opodatkowania wypełniając jeden wniosek CEIDG-1. Wniosek CEIDG-1 nie składa się bezpośrednio do urzędu skarbowego ale do urzędy gminy (miasta czy dzielnicy). Wniosek CEIDG-1 wypełniają osoby fizyczne, które podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.