Działalność gospodarcza wiąże się z koniecznością dokonywania określonych rozliczeń podatkowych. Obecnie przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia do Urzędu Skarbowego oraz wybiera formę opodatkowania wypełniając jeden wniosek CEIDG-1. Wniosek CEIDG-1 nie składa się bezpośrednio do urzędu skarbowego ale do urzędy gminy (miasta czy dzielnicy). Wniosek CEIDG-1 wypełniają osoby fizyczne, które podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Podatek dochodowy

Przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Pracownik będący na umowie o pracę również odprowadzał ten rodzaj podatku, z tym, że zajmował się tym pracodawca. Przy samozatrudnieniu przedsiębiorca w własnym zakresie musi dopilnować tego wymogu. Podatek dochodowy liczony jest od uzyskanych dochodów przedsiębiorcy. Na koniec każdego roku przedsiębiorca składa deklarację do urzędu skarbowego. Możliwe jest rozliczanie na ogólnych zasadach gdzie stawka podatku przy pierwszym progu dochodowy wynosi – 18% a potem 32%. Przedsiębiorąca może również skorzystać ze stałej 19% stawki. Można się również rozliczać na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego.

 

Podatek od towarów i usług

Gdy przedsiębiorca ma być płatnikiem VAT, wówczas musi to zgłosić składając do urzędu skarbowego druk VAT-R. Przedsiębiorca do ceny netto sprzedaży, dolicza kwotę podatku i wynosi to odpowiednio: 23% przy stawce podstawowej a natomiast przy obniżonej – 8% lub 5%. Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorcy przysługuje prawo do zwolnienia z podatku VAT. Szczegółowe kwestie zwolnienia reguluje art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy, który w poprzednim roku podatkowym nie osiągnął sprzedaży przekraczającej kwoty 150 tys. złotych.

Share
This