Co do zasady pomysłów na e-biznes nie można opatentować. Nieznaczny to jednak, że przedsiębiorca nie może podjąć określonych działań, które pomogą mu chronić jego pomysł na biznes na etapie jego powstania bądź już po jego powstaniu. Osoba, która posiada  oryginalnych pomysł na biznes powinna jak najszybciej wcielić go w życie aby móc go właściwie zabezpieczyć.

 

Przedsiębiorca współpracując z innymi firmami na etapie powstawania danej działalności gospodarczej może również zawrzeć z nimi umowę o zachowaniu poufność. Umowę taką należy zawrzeć jeszcze przed przekazaniem określonych informacji stronie. Strony umowy zobowiązują się w szczególności do nieujawniania żadnych informacji związanych z wzajemną współpracą osobom trzecim, chyba, że przekazanie określonych informacji wiąże się z wykonaniem projektu. Najczęściej też zabronione jest sporządzanie kopii otrzymanych danych, czy wykorzystywanie ich do innych celów niż określonych w ramach współpracy.

 

Logo firmy, nazwa czy adres witryny internetowej mogą być chronione za pomocą znaków towarowych. Sam pomysł na e-biznes można zabezpieczyć prawem autorskim, przysługuje on autorowi od momentu stworzenia utworu. Dodatkowo przedsiębiorca może zabezpieczyć się poprzez oświadczenie o prawie autorskim złożone u notariusza. Notariusz poświadcza w sposób urzędowy, iż są to dzieła autorskie, które powstały w danym czasie. Dzięki takiemu oświadczeniu utwór oraz jego autor zostanie zabezpieczony przed jakąkolwiek próbą kradzieży czy zwykłego plagiatu. Prawa autorskie mają szersze zastosowanie niż ochrona patentowa, bowiem przysługuje już od momentu stworzenia utworu, wynalazku. Ochroną prawa autorskiego nie będą jednak objęte urzędowe dokumenty, materiały, symbole, znaki, akty normatywne. 

 

Share
This