24 mar 2016

Urlop macierzyński

Pracownicy w związku z urodzeniem dziecka przepisy prawne przyznają określone uprawnienia. Jednym z nich jest prawo do urlopu macierzyńskiego. Urlop macierzyński przysługuje w wymiarze:

20 tygodni – gdy kobieta urodzi jedno dziecko przy jednym porodzie i odpowiednio,

31 tygodni – gdy dwoje dzieci,

33 tygodnie –gdy troje dzieci,

35 tygodni – gdy czworo,

37 tygodni – gdy urodzi pięcioro lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

 

Pracownica może wykorzystać określoną część urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, nie może jednak wykorzystać więcej niż 6 tygodni urlopu. Gdy już urodzi dziecko ma prawo do wykorzystania pozostałej części urlopu.

 

W przypadku, gdy pracownica wykorzysta co najmniej 14 tygodni przysługującego jej urlopu macierzyńskiego, wówczas może zrezygnować z pozostałej części urlopu i wrócić do pracy. Możliwość taka jest obwarowana spełnieniem określonych warunków. Przede wszystkim pozostałą część urlopu macierzyńskiego musi wykorzystać pracownik – ojciec wychowujący dziecko bądź też ojciec dziecka, w celu sprawowania osobistej opieki na dzieckiem przerwie działalność zarobkową na okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego.

 

Kodeks pracy reguluje również szczegółowe sytuacje korzystania przez pracownicę z urlopu. W przypadku gdy pracownia urodzi martwe dziecko bądź dziecko umrze przed upływem 8 tygodni życia, pracownica ma prawo do skróconego urlopu macierzyńskiego. Urlop wówczas wynosi 8 tygodni liczonych od dnia porodu, nie krócej jednak niż 7 dni od dnia zgonu dziecka. Zgon dziecka po upływie 8 tygodni życia, skutkuje zachowaniem prawa do urlopu macierzyńskiego w wymiarze 7 dni od dnia zgonu dziecka.

Share
This