Nie jest chyba żadnym zaskoczeniem, że ludzki organizm przystosowany jest do cyklu dobowego. Wykluczając specyficzne jednostki, większość ludzi zdecydowanie najlepiej pracuje w godzinach porannych i popołudniowych, podczas gdy pod wieczór ich produktywność zaczyna sukcesywnie spadać. Praca w godzinach nocnych jest zazwyczaj bardziej męcząca, i mało kto jest w stanie przestawić się na nią w pełnowymiarowym […]

Wbrew obiegowej opinii, urlop – jako instytucja – wcale nie jest czymś niezbywalnym. Prawo pracy zezwala w szczególnych okolicznościach na przywołanie pracownika – szczególnie jeżeli jest on jedyną osobą, która jest w stanie wypełnić dane zadanie lub doszło do nieprzewidzianego wakatu na stanowisku (wypadek, choroba itp.). Oczywiście, nie oznacza to – z drugiej strony – […]

Większość z pracodawców zdaje sobie sprawę, jak konieczne jest inwestowanie w rozwój własnej firmy – czy to poprzez nabywanie środków trwałych (o których można przeczytać m.in. tutaj i tutaj), otwieranie kolejnych filii czy właśnie – wspomniane w tytule – podnoszenie kwalifikacji pracowników. Na rynku nie brakuje bowiem szerokiej oferty szkoleń przeznaczonych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych […]

31 sty 2017

Urlop szkoleniowy

Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe. W świetle przepisów kodeksu pracy podnoszeniem kwalifikacji zawodowych będzie zdobywanie, uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności przez pracownika, które odbywa się z inicjatywy pracodawcy bądź za jego zgodą.

27 lis 2016

Planowanie urlopów

Na pracodawcy ciąży obowiązek udzielania pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym dany pracownik uzyskał prawo do urlopu. Pracownik może odbyć urlop w częściach. Kodeks pracy zobowiązuje jednak, aby przynajmniej jedna część urlopu wypoczynkowego trwała co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Bardzo często zdarza się tak, że pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania umowy o pracę bądź też wygaśnięcia stosunku pracy. Bez względu na to czy urlop został niewykorzystany w całości czy w części pracownikowi przepisy kodeksu pracy przyznają ekwiwalent pieniężny za ten okres.

Pracownikowi przysługuje prawo do korzystania z urlopu bezpłatnego. Urlop udzielany jest przez pracodawcę na wniosek pracownika. Tylko pracownik może wystąpić z takim wnioskiem, pracodawca nie może narzucić tego pracownikowi. Wniosek musi mieć określoną formę pisemną. Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy. Tak więc nie będzie miał znaczenia przy ustalaniu określonych uprawnień pracowniczych.

29 lip 2016

Zwolnienia od pracy

Pracownik, który wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma prawa do zwolnienia od pracy. Wymiar zwolnienia wynosi 16 godzin (2 dni) w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danego pracownika. Przy czym niepełna godzina zwolnienia od pracy zaokrąglana jest w górę do pełnej godziny.

Zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego przez pracowników młodocianych zostały odmiennie uregulowane od tych, jakie obowiązują w przypadku pracowników, który są pełnoletni. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy młodociany, który rozpoczyna pracę po raz pierwszy w swoim życiu, uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia swojej pracy. Po upływie roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych.