Zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego przez pracowników młodocianych zostały odmiennie uregulowane od tych, jakie obowiązują w przypadku pracowników, który są pełnoletni. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy młodociany, który rozpoczyna pracę po raz pierwszy w swoim życiu, uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia swojej pracy. Po upływie roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych.

Taki wymiar urlopu wypoczynkowego ulega jednak odpowiednio obniżeniu w roku, w którym pracownik osiąga pełnoletność (kończy 18 rok życia). W takim przypadku młodocianemu przysługuje tylko 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Obniżenie urlopu wypoczynkowego następuje tylko w sytuacji, gdy pracownik młodociany nabywa prawo do urlopu przed osiągnięciem 18 roku życia. W przeciwnym razie przysługuje mu jeszcze w tym roku prawo do 26 dni urlopu.

 

Młodocianemu, który uczęszcza do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych. A w przypadku, gdy dana osoba nie nabyła jeszcze prawo do urlopu, wówczas może zwrócić się z wnioskiem o jego udzielenie w okresie ferii szkolnych, a pracodawca udziela jej urlopu zaliczkowo.

Również pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi młodocianemu urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych, jeżeli ten zwróci się z takim wnioskiem. Urlop bezpłatny łącznie z urlopem wypoczynkowym nie może przekraczać 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wliczany jest do okresu pracy, od którego zależą określone uprawnienia pracownicze.

Share
This