Pracownikowi przysługuje prawo do korzystania z urlopu bezpłatnego. Urlop udzielany jest przez pracodawcę na wniosek pracownika. Tylko pracownik może wystąpić z takim wnioskiem, pracodawca nie może narzucić tego pracownikowi. Wniosek musi mieć określoną formę pisemną. Okres urlopu bezpłatnego nie jest wliczany do okresu pracy. Tak więc nie będzie miał znaczenia przy ustalaniu określonych uprawnień pracowniczych.

Czas trwania urlopu bezpłatnego jest nielimitowany. Przepisy kodeksu pracy nie określają minimalnej ani maksymalnej długości trwania urlopu. Może więc trwał kilka dni, miesięcy a nawet dłużej. Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń między pracownikiem a pracodawcą. W przypadku jednak, gdy długość urlopu bezpłatnego przekracza 3 miesiące, wówczas pracodawca i pracownik mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego odwołania pracownika z urlopu, jeśli zaistnieją ważne przyczyny.

 

Szczególnym rodzajem urlopu bezpłatnego jest urlop bezpłatny udzielany na czas wykonywanie pracy u innego pracodawcy. W określonych bowiem przypadkach pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w trakcie, którego będzie wykonywał pracę u innego pracodawcy. Urlop udzielany jest wówczas za zgodą pracownika. Zgoda musi być wyrażona na piśmie. Czas trwania urlopu jest ustalony w zawartym porozumieniu między pracodawcami. Okres urlopu bezpłatnego w takim przypadku będzie wliczał się do okresu pracy, d którego zależne są uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

 

Pracownik, który zdobywa bądź uzupełnia wiedzę czy też swoje umiejętności może skorzystać z urlopu bezpłatnego. Wymiar urlopu bezpłatnego w tym przypadku jest określany w porozumieniu zawieranym między pracownikiem a pracodawcą.

Share
This