31 sty 2017

Urlop szkoleniowy

Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe. W świetle przepisów kodeksu pracy podnoszeniem kwalifikacji zawodowych będzie zdobywanie, uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności przez pracownika, które odbywa się z inicjatywy pracodawcy bądź za jego zgodą.

Pracownikowi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zostały przyznane określone uprawnienia związane z bhp. Podstawowym uprawnieniem jest prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które zostało zagwarantowane w ustawie zasadniczej – jaką jest Konstytucja Rzeczypospolitej. Dokładne sprecyzowanie praw pracowniczych znajdziemy w kodeksie pracy.

Komunikacja niewerbalna a biznes
Wydawać by się mogło, że podczas spotkań biznesowych i negocjacji najważniejsze jest znaczenie wypowiadanych słów. Okazuje się jednak, że to tylko jeden z elementów komunikacji. Na przebieg spotkania i osiągnięcie zamierzonych celów ma wpływ również komunikacja niewerbalna.

26 sty 2017

Plan marketingowy

Każdy przedsiębiorca, który pragnie aby jego działalność odniosła sukces jest świadomy jak ważne jest planowanie marketingowe. Nie można rozpocząć działalności gospodarczej bez stworzenia planu, nie można również w dalszej perspektywie prowadzić jej bez planowania. Planowanie jest nieodłącznym elementem działania każdej firmy. Pozwala dostrzec zarówno mogące pojawić się szanse jak i zagrożenia.
Plan marketingowy określa skuteczne sposoby wykorzystania dost…

Na administratorze danych osobowych spoczywają określone obowiązki. Jednym z nich jest obowiązek informacyjny. Obowiązek ten musi być spełniony w momencie gromadzenia danych oraz na każdym dalszym etapie przetwarzania danych osobowych.

20 sty 2017

Wszczęcie kontroli

Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje tylko i wyłącznie z urzędu. Organ kontroli wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego. Postępowanie kontrolne wszczynane jest z dniem doręczenia kontrolowanemu postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego. Organowi kontroli skarbowej przysługuje uprawnienie przeprowadzenia kontroli podatkowej w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego.

Obowiązek zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych spoczywa ma administratorze danych. To on jest zobowiązany do zastosowania środków technicznych oraz organizacyjnych, które zapewnią ochronę danych. Administrator musi zabezpieczyć dane przed ich ewentualnych udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, ich tratą, zmianą, uszkodzenie, zniszczeniem czy przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określa szereg zwolnień od podatku dochodowego PIT. Zwolnienia mają charakter zarówno zwolnień podmiotowych jak i przedmiotowych.