W polskim systemie prawnym tak naprawdę nie ma jednej stałej definicji przedsiębiorcy, zawarta jest ona w różnych aktach prawnych. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny definiuje przedsiębiorcę zarówno jako osobę fizyczną, prawną jak i jednostkę organizacyjną, która prowadzi we własnym imieniu działalność zawodową bądź gospodarczą.