Wstępnym badaniom lekarskim, podlegają osoby, które są przyjmowane do pracy, jak również pracownicy młodociani, którzy są przenoszeni na inne stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe warunki.

Konieczność prowadzenia i przechowywania określonych dokumentów ściśle wiąże się z wybraną formą opodatkowania.
Zasady ogólne
Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, ewidencjonowania kosztów uzyskania określonych przychodów, sporządzania spisu z natury, ewidencjonowania wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.

27 lis 2016

Zakończenie kontroli

Przewidywany termin zakończenia kontroli jest wskazywany w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli podatkowej przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej bądź Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Warto pamiętać, iż organ kontroli skarbowej w dniu wszczęcia postępowania kontrolnego pozostaje właściwy aż do dnia jego zakończenia, bez względu na to czy w toku postępowania zmieniła się podstawa właściwości.

27 lis 2016

Planowanie urlopów

Na pracodawcy ciąży obowiązek udzielania pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym dany pracownik uzyskał prawo do urlopu. Pracownik może odbyć urlop w częściach. Kodeks pracy zobowiązuje jednak, aby przynajmniej jedna część urlopu wypoczynkowego trwała co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

27 lis 2016

Rodzaje spółek

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych określa zamknięty katalog spółek handlowych. Podmioty nie mają swobody tworzenia innego rodzaju spółki handlowej. Przyzna jednak została swoboda działalności gospodarczej, podmiot rozpoczynając działalność może wybierać wśród dozwolonych rodzajów spółek. Przepisy wyróżniają swa rodzaje spółek handlowych: spółki osobowe a także spółki kapitałowe. Spółkami osobowymi jest spółka: jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna. Do spółek kapitałowych zaliczamy: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również spółkę akcyjną.

Istnieje bardzo wiele powodów, dla których zachodzi konieczność dokonywania oceny wartości przedsiębiorstwa. Bardzo często ma to związek z ustaleniem ceny transakcji ale również ustaleniem ceny emisyjnej akcji, ubezpieczeniem majątku czy ustanowieniem zastawu na majątku przedsiębiorstwa.

Prowadzenie każdej działalności gospodarczej wiąże się zarówno z osiąganiem przychodów jaki i ponoszeniem określonych kosztów. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określają co należy rozumieć pod pojęciem przychodu z działalności. I tak w świetle art. 14 ust 1 ww ustawy przychodem będą kwoty należne (również te które nie zostały faktycznie otrzymane) po wyłączeniu wartości towarów, które zostały zwrócone oraz udzielonych bonifikat czy skont.

22 lis 2016

Budżet inwestycyjny

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się formalnościami i koniecznością sporządzania określonych dokumentów. Część przedsiębiorców przeraża ilość pracy papierkowej. Czasami warto jednak pokusić się o dodatkową analizę czy zestawienie, które może zapewnić lepszy start firmie i stworzyć jej stabilniejszą sytuacje na rynku. Jednym z takich narzędzi jest budżet inwestycyjny. Budżet inwestycyjny może być mylony z biznesplanem. Jednak biznesplan opisuje…

Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest składanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych. Przedsiębiorca zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ma obowiązek składania w urzędzie skarbowym deklaracje za okresy miesięczne do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.